Zemes reformas darbiem valsts budžeta dotācijas VZD tika piešķirtas līdz 2014. gadam, pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās“ 6. pantu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta ceturto daļu. Tomēr, ņemot vērā zemes reformas mērķa nozīmību (pakāpeniskas privatizācijas gaitā pārkārtot zemes lietošanas un īpašuma tiesiskās, sociālās un ekonomiskās attiecības laukos), VZD turpina bez maksas pašvaldībām nodrošināt to pakalpojumu izpildi, kas saistīti ar zemes reformas uzdevumiem un attiecīgu pārskatu sagatavošanu, t.i., datu aktualizāciju Kadastrā gadījumos, kad pašvaldības lēmums pieņemts:

  •     par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes sadalīšanu un ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā;
  •     par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu zemes īpašuma tiesību atjaunošanas gadījumos;
  •     par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes neatbilstību zemes starpgabala statusam;
  •     par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā vai noteikšanu kā pašvaldībai piekritīgu zemi;
  •     par pašvaldībai piekritīgas zemes sadalīšanu un nodalītās zemes ieskaitīšanu vai noteikšanu kā ieskaitāmu, rezerves zemes fondā;
  •     par lēmuma, ar kuru noteikta zemes piekritība pašvaldībai, atcelšanu;
  •     par lēmuma,  ar kuru bija izbeigtas zemes lietošanas tiesības, atcelšanu;
  •     par lēmuma, ar kuru attiecīgā zemes vienība bija ieskaitīta rezerves zemes fondā, atcelšanu;
  •     par pašvaldībai piekritīgās zemes platības precizēšanu atbilstoši  Kadastra kartes platībai, izņemot lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadali.


Citos gadījumos, kad datu aktualizāciju Kadastrā veicama par maksu, tā tiek aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība".