VZD, zemes reformas darbiem, valsts budžeta dotācijas tika piešķirtas līdz 2014. gadam, pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās“ 6. pantu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta ceturto daļu. Tomēr, ņemot vērā zemes reformas mērķa nozīmību, VZD arī pēc 2014. gada 30. novembra turpina bez maksas pašvaldībām nodrošināt to pakalpojumu izpildi, kas saistīti ar zemes reformas uzdevumiem un attiecīgu pārskatu sagatavošanu, tajā skaitā, kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā gadījumos, kad pašvaldības lēmums pieņemts:

  • par lēmuma, ar kuru zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā vai īpašuma tiesību atjaunošanai, grafiskā pielikuma precizēšanu;
  • par lēmuma, ar kuru bija izbeigtas zemes lietošanas tiesības, atcelšanu;
  • par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā;
  • par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes sadalīšanu un ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā (zemes reformas pabeigšanai paredzētā zeme pilsētās);
  • par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu zemes īpašuma tiesību atjaunošanai;

    Tā kā gandrīz visās pašvaldību administratīvajās teritorijās vai administratīvo teritoriju vienībās zemes reforma tika pabeigta līdz 2016. gada beigām, VZD iesākto praksi attiecībā uz kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju bez maksas, kas tika ieviesta, lai veicinātu zemes reformas pabeigšanu, turpinās līdz 2021. gada 1. jūlijam.

Pēc minētā datuma VZD kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto dokumentu zemes reformas ietvaros, veiks tajos gadījumos, kad VZD tiks saņemts kadastra subjekta iesniegums, kam pievienoti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti1. Šajos gadījumos kadastra objekta reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija ir maksas pakalpojums atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība".

Savukārt tajās pašvaldību administratīvajās teritorijās vai administratīvo teritoriju vienībās, kurās Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu līdz 2021. gada 1. jūlijam nebūs stājies spēkā, VZD turpinās bez maksas veikt kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju, ja VZD tiks saņemti sekojoši pašvaldības dokumenti:

  • lēmums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes sadalīšanu un ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā (zemes reformas pabeigšanai paredzētā zeme pilsētās);
  • lēmums  par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu zemes īpašuma tiesību atjaunošanai.

1 Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 2. punkts.