No 01.09.2023. stāsies spēkā jauni VZD pakalpojumu izcenojumi

No šī gada 1. septembra klientiem būs iespēja ierosināt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā un stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība”. 

Valsts zemes dienesta lielākā daļa no sniegtajām maksas pakalpojumu cenām pēdējo reizi bija grozītas pirms deviņiem gadiem – 2014. gadā atbilstoši tā laika izmaksām un šobrīd tās vairs neatbilst faktiskajām pakalpojumu sniegšanas tiešajām izmaksām. Kā zināms, šo gadu laikā ir būtiski palielinājušās izmaksas, tai skaitā ar infrastruktūras uzturēšanu saistītās izmaksas. Jāņem vērā, ka Valsts zemes dienesta sniegto pakalpojumu pašizmaksu šo gadu laikā būtiski ir ietekmējis arī darba algu pieaugums kā valsts, tā arī privātajā sektorā. 

Līdz ar to, no šī gada 1. septembra izmaiņas skar visus maksas pakalpojumus – gan datu reģistrāciju vai aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, gan informācijas apstrādi no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas sistēmām, gan arī būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu.  

Tomēr rasta iespēja pēc klienta vēlmes ierosināt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā, tādējādi samazinot klienta izmaksas un šī pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo laiku. Sevišķi izdevīga šī iespēja varētu būt lielu ēku īpašniekiem, kuriem izdevumi saistībā ar ēkas kadastrālo uzmērīšanu varētu samazināties pat par 50%. Šajos gadījumos Valsts zemes dienesta speciālists uzmērīs ēkas vai telpu grupas, veicot iekštelpu izmēru (garums, platums, augstums) kontrolmērījumus, pārliecinoties par logu, durvju, ailu, izvirzījumu, kolonnu, ārtelpu atbilstību klienta iesniegtajai vektordatnei, un neveiks visas ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu. Par pakalpojumu piemēros maksu 50 % apmērā  par  ēkas katra apbūves laukuma kvadrātmetru vai telpas katra kopējās platības kvadrātmetru, bet par pārējiem pakalpojuma ietvaros veiktajiem darbiem samaksu piemēros pilnā apmērā.

Lai ierosinātu ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotākā kārtībā, klientam Valsts zemes dienestā papildus jāiesniedz:

  1. iesniegumu ar lūgumu veikt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā;
  2. būvprojektu vai ēkas stāva plānu, vai telpu grupas plānu, kas atbilst izbūvētajai situācijai apvidū un ir sagatavots vektordatu – DGN vai DWG formātā, ko ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstījis dokumenta autors, kas ir vai nav sagatavots būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā.

Ja vektordatne nebūs sagatavota būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā, papildus tiks piemērota maksa par datu elektronisko apstrādi.

Gadījumos, kad kontrolmērījumi nesakritīs ar iesniegtajā vektordatnē norādīto informāciju, Valsts zemes dienesta speciālists veiks ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu pilnā apmērā, piemērojot Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādī norādīto cenu pilnā apmērā. 

Vēršam uzmanību, ka šī iespēja attiecas uz būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu pasūtījumiem, kas ierosināti no 2023. gada 1. septembra.

Plašāka informācija par ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā un iesniedzamo vektordatni pieejama aprakstā par ēkas vai telpu grupas uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā.

Savukārt informācija par Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenām no šī gada 1. septembra ir pieejama šeit.

Jautājumu gadījumā aicinām ar mums sazināties, rakstot uz e-pastu info@vzd.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni +371 67038800