Lai pašvaldības nodrošinātu ar pārskata gada inventarizācijas veikšanai nepieciešamo informāciju, VZD vienu reizi pārskata gadā (laikposmā no 1. novembra līdz 15. novembrim) sagatavos datu atlases brīdī aktuālos Kadastra informācijas sistēmas teksta datus*.

Jums nav jāiesniedz pieprasījums datu sagatavošanai!

VZD sagatavos Kadastra informācijas sistēmas teksta datus, ietverot ar Latvijas Pašvaldību savienību saskaņotu datu apjomu. Dati tiks izsniegti 4 atsevišķās Excel datnēs (datu atlases paraugus skat. zemāk):

Kopš 2019. gada datu atlasēs ir pieejama papildus informācija: (iekļaujot papildus informāciju netika skarta datu atlases struktūra):

  1. datu atlases sagatavošanas datums, kas ir norādīts datu atlases kollonā “dati atlasīti uz”;
  2. zemes vienības, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorija un kurām nav reģistrēts kadastra subjekts, bet zemes vienības statuss ir “41 zeme zemes reformas pabeigšanai”  vai “44 rezerves zemes fonds”,  vai “45 valsts īpašumā uz likuma pamata”.

Zemes vienības ar statusu “41 zeme zemes reformas pabeigšanai” un “44 rezerves zemes fonds” ir iekļautas datu atlasēs pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Zemes vienības ar statusu “45 valsts īpašumā uz likuma pamata” ir iekļautas datu atlasēs  pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15. panta devīto daļu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti, nodrošina grāmatvedības uzskaiti par to valdījumā esošajiem šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, jūras piekrastes ūdeņiem un jūras piekrastes sauszemes daļu.

Sagatavotās datu atlases tiek izsniegtas tās nosūtot uz pašvaldības oficiālās elektroniskās adreses kontu.**

 

* Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 38. punkts
** Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 38.2. punkts