Valsts iestādes savu funkciju veikšanai var izmantot e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” ar kuru iespējams saņemt pārlūkošanai .pdf formātā aktuālos Kadastra datus par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem kadastra objektiem (nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvi, telpu grupu, zemes vienības daļu) vai kadastra subjektu.

Pakalpojuma saņemšanai iestādei jānoslēdz starpresoru vienošanās / līgums ar  VZD. Lai pieteiktos pakalpojumam, iestādei ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa.

Izmantojot e-pakalpojumu, meklēšanu veic pēc kadastra objekta vai subjekta raksturojošiem rādītājiem. E-pakalpojums nodrošina iespēju Iestādei pašai administrēt e-pakalpojuma lietotājus (Iestādes darbiniekus).

Datu paraugi: