Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Likums Par nekustamā īpašuma nodokli

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumi Nr. 103  "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Kadastrālās vērtības aprēķinā līdz 2024. gada 31. decembrim piemēro Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumu Nr.305 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" VIII – XIII nodaļu normas)

Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam" (2022., 2023. un 2024 gadā piemēro atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra kadastra likuma pārejas noteikumu 38. punktam).

Kadastrālo vērtību bāze pa nekustamo īpašumu grupām

Ministru kabineta 2009. gada 27. augusta noteikumi Nr. 946 "Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām"

Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1625 "Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām"

Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumi Nr. 352 "Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940. gada 21. jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem"

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 495 Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"