Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) mobilā lietotnē kadastrs.lv (turpmāk – Mobilā lietotne) ir VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv (turpmāk – portāls) mobilais risinājums, kas Jums nodrošina iespēju saņemt daļu no portālā pieejamajiem pakalpojumiem, tajā skaitā iespēju pārlūkot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes datus (turpmāk kopā – Dati).

Izmantojot Mobilo lietotni, Jūs piekrītat šiem Mobilās lietotnes lietošanas nosacījumiem (turpmāk – Nosacījumi) un apņematies tos ievērot, tāpēc VZD lūdz Jūs uzmanīgi izlasīt Nosacījumus:

 1. Jūs apņematies Datus izmantot privātām vajadzībām vai Jūsu organizācijas iekšējo darba procesu nodrošināšanai tikai atbilstoši Latvijas Republikas ārējiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – normatīvais akts). Bez VZD rakstveida atļaujas ir aizliegts Datus elektroniskā formā publicēt, publiskot vai citādi izplatīt;
 2. Ja publicējat, publiskojat vai citādā veidā izplatāt Datus analogā formā (uz papīra, kartona, plēves u.c.), Jums ir pienākums nodrošināt, ka šādā veidā publicētiem, publiskotiem vai citādā veidā izplatītiem Datiem tiek attēlota:
  1. atsauce par Datu iegūšanas avotu un gadu, kad Mobilajā lietotnē saņēmāt:
   1. „Izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, ___gads”;
   2. “Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, ___gads”;
   3. “Izmantoti Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes dati”;
  2. vai autortiesību aizsardzības zīmes, kuras uzskaitītas 9. punktā, norādot tās autortiesību zīmes, kurus datus izmantojat;
 3. Jūs apliecināt, ka netiks veiktas nesankcionētas darbības, kas vērstas uz Mobilās lietotnes, portāla, VZD informācijas sistēmu vai tehniskās infrastruktūras drošības sistēmas bojāšanu vai ietekmēšanu. Datus ir atļauts izgūt tikai tā, kā to noteicis VZD;
 4. Jūs piekrītat, ka Mobilajā lietotnē pieejamo Datu un pakalpojumu nodrošināšanai VZD veic Jūsu fiziskās personas datu apstrādi. VZD Jūsu fiziskās personas datus apstrādās atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību;
 5. VZD ir tiesības jebkurā laikā bez Jūsu piekrišanas vai informēšanas mainīt Nosacījumus. Ar aktuālajiem Nosacījumiem varat iepazīties VZD mājas lapā un Mobilajā lietotnē;
 6. Mobilās lietotnes funkcionalitāte ir atkarīga no Jūsu mobilās ierīces datu pārraides ātruma un tehniskajām iespējām
 7. Maksa par Mobilajā lietotnē pieejamajiem Datiem un pakalpojumiem noteikta atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka VZD maksas pakalpojumu cenrādi;
 8. VZD neuzņemas finansiālu vai juridisku atbildību par (1) Jūsu veiktajām darbībām Mobilajā lietotnē, (2) par secinājumiem, darbībām vai sekām, kas radušās, pamatojoties uz saņemtajiem pakalpojumiem vai Datiem, tajā skaitā, ņemot vērā, ka Dati Mobilajā lietotnē tiek aktualizēti noteiktā laika periodā pēc to aktualizācijas VZD uzturētajās informācijas sistēmās, (3) par Datu piemērotību, izmantošanu vai to izmantošanas neiespējamību (4) par sekām, kas radušās Jūsu mobilās ierīces funkcionalitātes dēļ, tajā skaitā, ja tās radušās, Jūsu mobilās ierīces ražotājam vai mobilās ierīces operētājsistēmas ražotājam veicot izmaiņas mobilās ierīces vai operētājsistēmas funkcionalitātē, (5) kā arī par sekām, kas radušās Jūsu izmantotās datu pārraides dēļ;
 9. Mobilā lietotnē izmantoti Dati un:
  1. Ortofotokarte mērogā 1:10 000 (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2010 – 2019);
  2. Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007 – 2015);
  3. Vietvārdu datu bāzes informācija (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2018);
  4. Topogrāfiskais plāns mērogā 1:2 000 (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2000 –2019);
  5. Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2006 –2019);
  6. GIS Latvija 10.1 (Autors: © SIA Envirotech, 2012);
 10. Mobilā lietotne un tās funkcija “atrašanās vietas noteikšana” nav izmantojama zemes vienību robežu ierīkošanai un atjaunošanai, kā arī robežstigu uzturēšanai. Mobilajās ierīcēs esošie GPS uztvērēji darbojas līdz 100 m precizitātei atkarībā no to veida, izmantotajiem tīkliem un apvidus situācijas.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem par neatļautu Mobilās lietotnes izmantošanu vai par Datu izmantošanu vai izgūšanu ar neatļautām darbībām Jūs var saukt pie civiltiesiskās, krimināltiesiskās un administratīvās atbildības.

Par tehniska rakstura problēmām Mobilās lietotnes lietošanā, lūdzam informēt VZD.