Kadastra uzturēšanu VZD veic saskaņā ar 2011. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums". Kadastra darbību reglamentējošās juridiskās bāzes pilnveidošanai VZD tika izstrādāts un 2005. gada 1. decembrī LR Saeimā tika pieņemts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums".

Kadastrā uztur teksta un telpiskos datus:

 1. par nekustamajiem īpašumiem (t.sk., tiesiskajiem valdījumiem, lietojumiem): kadastra numuru; dokumentu, uz kuru pamata reģistrēts nekustamais īpašums vai aktualizēti tā dati; nekustamā īpašuma sastāvu; nekustamā īpašuma novērtējumu kadastrā; īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju; dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas; kadastra subjektam piederošās domājamās daļas; ziņas par reģistrāciju zemesgrāmatā; nekustamā īpašuma galveno lietošanas mērķi; ziņas par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumiem; ziņas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai; nekustamā īpašuma nosaukumu; nekustamā īpašuma arhīva lietas reģistrācijas numuru;
 2. par nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, zemes vienības daļu, ēku, telpu grupu): kadastra apzīmējumu; dokumentu, uz kuru pamata reģistrēts nekustamā īpašuma objekts vai aktualizēti tā dati; kadastrālās uzmērīšanas datus; robežas, to precizitāti, platību; kadastrālās vērtēšanas datus; kadastrālo vērtību; mežaudzes vērtību; īpašnieku; apgrūtinājumus; nekustamā īpašuma lietošanas mērķi; ziņas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām; adresi; arhīva lietas reģistrācijas numuru;
 3. par nomu: identifikatoru; dokumentu, uz kā pamata reģistrēta noma vai aktualizēti tās dati; nomnieku; nomas sastāvu; nomas novērtējumu kadastrā. *

* Atbilstoši 2012. gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 203. punktam no 2021. gada 1.decembra Kadastra informācijas sistēmā datus par iznomāto nekustamo īpašumu vai tā daļu un par nomniekiem vairs neuztur.

Kadastra galvenais uzdevums ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu kadastra informāciju.

Kadastra informāciju var pieprasīt ikviens, iesniedzot VZD rakstveida iesniegumu vai tiešsaistes režīmā, pieslēdzoties VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālam Kadastrs.lv . Tajā bez maksas ir pieejami tādi dati kā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības, būves, telpu grupas kadastra apzīmējums; zemes vienības, būves, telpu grupas adrese; īpašuma nosaukums; zemesgrāmatas nodalījuma numurs (ja īpašuma tiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā). Ja klients vēlas skatīt plašāku datu apjomu, par to ar VZD jānoslēdz abonēšanas līgums.

Dienests izsniedz Kadastra datus, realizējot normatīvajos aktos noteiktās fizisko personu datu apstrādes prasības, tāpēc, ja pieprasa informāciju, kas satur fiziskās personas datus, iesniegumā jānorāda informācijas saņemšanas pamatojums un informācijas izmantošanas mērķis. Nekustamā īpašuma īpašnieks (vai tiesiskais valdītājs vai lietotājs) reizi kalendāra gadā var pieprasīt un saņemt aktuālos kadastra datus par savu nekustamo īpašumu bez maksas.

Valsts un pašvaldību institūcijām to funkciju veikšanai nodrošināta iespēja saņemt Kadastra datus gan dažādu sarakstu veidā pa administratīvajām teritorijām, gan digitālā veidā (tiešsaistes režīmā, tai skaitā izmantojot portālu Kadastrs.lv vai uz elektroniskā datu nesēja). Megasistēmas projekta ietvaros, kura galvenais mērķis ir izveidot saskaņotu valsts nozīmes reģistru sistēmu (megasistēmu) ar precīzi noteiktu atbildību un datu savākšanas tehnoloģiju, notiek savstarpēja datu apmaiņa ar daudzām valsts un pašvaldību institūcijām, piemēram:

 • pašvaldībām (Pašvaldību vienotās informācijas sistēma un citas pašvaldību IS);
 • Valsts meža dienestu (Meža valsts reģistrs);
 • Tieslietu ministriju (Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata);
 • AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
 • Uzņēmumu reģistru;
 • Centrālo statistikas pārvaldi;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (Iedzīvotāju reģistrs);
 • Valsts ieņēmumu dienestu (Nodokļu maksātāju reģistrs);
 • Valsts adrešu reģistru;
 • Lauku atbalsta dienestu (Lauku reģistrs un Meliorācijas kadastrs).