Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Saņemams tiešsaistē.
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Portālā Kadastrs.lv var saņemt aktuālos Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) datus par savā zemes vienībā esošām apgrūtinātājām teritorijām un objektiem, kam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteiktas aizsargjoslas.

E-pakalpojuma lietošanas reižu skaits nav ierobežots. Vienā e-pakalpojumā var pieprasīt datus līdz 50 zemes vienībām. Ja nepieciešami dati par vairāk zemes vienībām, e-pakalpojums jālieto atkārtoti

E-pakalpojums nodrošina datu saņemšanu šādos formātos:

  • PDF (grafiskie dati un teksta informācija. Grafiskie dati nav piesaistīti koordinātu sistēmai);
  • DGN un DWG (grafiskie dati, kas nodalīti līmeņos pēc ATIS objektu klasifikatora  koda);
  • SHP, GML un GDB ( grafiskie dati ar pievienotu teksta datu kopu).

Sagatavotos datus var saņemt portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” -> “E-pakalpojumu vēsture” pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta, uzklikšķinot uz ikonas “Datnes”.

Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Atverot datni, jāaktivizē ikona “Slāņi” (Layers), kas atrodas dokumenta kreisajā pusē, lai varētu pieslēgt / atslēgt konkrētus slāņus un identificēt ATIS objektus/ apgrūtinātās teritorijas.

Ja Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā nav reģistrēti dati par attiecīgo zemes vienību, datnē tiks attēlota tikai informācija ar zemes vienības robežu un zemes vienības kadastra apzīmējumu.

Informācija par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu un datu sniedzējiem (kuri ir noslēguši līgumu par datu iesniegšanu Apgrūtināto teritoriju sistēmā) pieejama šeit .

Ja e-pakalpojuma ietvaros saņemtie Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas dati neatbilst aktuālajai situācijai apvidū, aicinām vērsties pie datu sniedzēja ar lūgumu tam iesniegt Dienestā aktuālos datus to iekļaušanai Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā. Plašāka informācija par nepieciešamo ir pieejama:

Ja e-pakalpojuma ietvaros saņemtie Kadastra dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem (zemes vienības teritorija vai būve, kurai saskaņā ar normatīvo aktu, līgumu vai tiesas nolēmumu ir noteikts lietošanas tiesību aprobežojums vai saimnieciskās darbības ierobežojums – noteikti vienotajā apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma apgrūtinājumu klasifikatorā  un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatorā par Kadastrā reģistrējamām teritorijām) neatbilst aktuālajai situācijai apvidū, aicinām aktualizēt Kadastra datus.

Kadastra datus Dienests aktualizē, pamatojoties uz:

  • zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem (sagatavo un Dienestā iesniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona);
  • dokumentiem par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta  – nodibināšanu un tā grafisko pielikumu;
  • pašvaldības izziņu (ja nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi ir nodibināti uz pašvaldības lēmuma vai saistošo noteikumu pamata);
  • institūciju, kas nosaka attiecīgo apgrūtinājumu, sniegto ziņu pamata.

Detalizētāka informācija par portālā Kadastrs.lv pieejamo datu aktualitāti publicēta portālā Kadastrs.lv .

Saņemt pakalpojumu