Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dzīvokļa īpašumu veido, ja:

 • dzīvokļa tiesiskais valdītājs vēlas pirmreizēji zemesgrāmatā nostiprināt tiesības uz dzīvokli, kas iegūts privatizācijas rezultātā;
 • būves īpašnieks vēlas dzīvokļa īpašumos sadalīt daudzdzīvokļu māju un katru dzīvokli reģistrēt kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu;
 • dzīvokļa īpašnieks vēlas sadalīt vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos;
 • rekonstrukcijas vai renovācijas rezultātā koplietošanas telpas tiek pārveidotas par dzīvokļu īpašumu;
 • rekonstrukcijas rezultātā dzīvojamai mājai ir mainījies apjoms un izbūvēta jauna telpu grupa, ko vēlas reģistrēt kā dzīvokļa īpašumu.

Pakalpojuma rezultātā Kadastra informācijas tiek reģistrēts dzīvokļa īpašums.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt, ja telpu grupa ir kadastrāli uzmērīta (t.i., sagatavota telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta) un reģistrēta Kadastrā.

Gadījumā, kad dzīvokļu īpašumu vēlas veidot vēl dzīvokļu īpašumos nesadalītai daudzdzīvokļu mājai, tad no sākuma ir jāveic pasūtījums "Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos".

Dzīvokļa īpašumu reģistrāciju Kadastrā ierosina, ja:

 • dzīvokļa īpašums iegūts privatizācijas procesā;
 • sadala Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dzīvojamo māju vai vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos;
 • rekonstruējot vai renovējot koplietošanas telpas, tās pārveido par dzīvokļa īpašumu atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam;
 • rekonstrukcijā tiek mainīts dzīvojamās mājas apjoms un izbūvēta jauna telpu grupa, kuru izveido kā dzīvokļa īpašumu.


Dzīvokļa īpašuma sastāvā var iekļaut vienā dzīvojamā mājā esošās telpu grupas, kas savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē, kopā ar kopīpašumā esošo domājamo daļu.

Maksājumi

Pozīcija Cena
informācijas izvērtēšana un jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) (viens kadastra objekts) 52.04 EUR
par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (viena telpa) 0.88 EUR
informācijas izvērtēšana un kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu) 21.00 EUR
pasta sūtījuma noformēšana (viens pasta sūtījums) 1.87 EUR

pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu (viens pieprasījums)

6.86 EUR

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Dienestā dokumentus var iesniegt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
 3. Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus (piem., pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
 4. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
 5. uz Dienesta oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Apliecinājumu primāri sagatavo elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga. Ja apliecinājumu nepieciešams saņemt papīra veidā, papildus tiek piemērota maksa par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Administratīvo aktu sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.

Dienests pakalpojuma izpildes rezultātā izsniedzamos materiālus, izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:

 • ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv  „Mans konts” (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).
 • uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu (ja tāda aktivizēta);
 • pa e-pastu.
 • klātienē jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā;
 • pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).


Informācija par to kā saņemt dokumentu par tiesas pakalpojumu, ja nostiprinājuma lūgumā ir norādīts, ka ir nepieciešams, pieejama šeit.

Lai saņemtu pakalpojumu, Dienestā ir jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

 • Dienestā adresēts iesniegums par dzīvokļa īpašuma reģistrācijai Kadastrā;
 • ja telpu grupa (dzīvoklis) nav reģistrēta zemesgrāmatā, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina telpu grupas (dzīvokļa) tiesisku iegūšanu:
  • pirkuma līgums ar pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju par dzīvokļa (telpu grupas) pārdošanu un domājamo daļu noteikšanu (dzīvokļa privatizācijas gadījumā);
  • kooperatīvā dzīvokļa gadījumā – īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība (dzeltenā apliecība) VAI (ja nav dzeltenā apliecība) - Izziņa no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības par to, ka nav parādu un ka pajas ir samaksātas; pašvaldības dzīvokļu pārvaldes rekomendācija, ka dzīvoklis atbilst likumam "Par kooperatīvā dzīvokļa privatizāciju";
  • vienošanās ar paju sabiedrību par dzīvokļa īpašuma iegūšanu par pajām un ar pašvaldību noslēgtu vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lauku teritorijā) vai pirkuma līgums ar pašvaldību par zemes nodošanu īpašumā (pilsētās), gadījumos, kad dzīvoklis ir privatizēts vai atsavināts likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā;
 • ja fiziskā persona īpašuma tiesības uz dzīvokli ieguvusi darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā pēc 1993. gada 4. aprīļa, jāuzrāda dokumentus, kas apliecina, ka atsavinātājs (pārdevējs) vai citi iepriekšējie atsavinātāji ir bijuši būves īpašnieki pirms 1993. gada 5. aprīļa;
 • notariāli apstiprināts pilnvarojums un piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu gadījumā, ja kopīpašums tiek reāli sadalīts;
 • pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.