Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Būvi dzēš:
A. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrs), ja:
1) pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas (piemēram, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, Valsts vides dienests, Ekonomikas ministrija), kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu, kurā apliecināts, ka Kadastrā reģistrētais kadastra objekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā nav uzskatāms par būvi;
2) būves kadastrālajā uzmērīšanā sadalīta būve vai telpu grupa vai apvienotas divas vai vairākas būves vai telpu grupas;
3) no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) saņemtas ziņas par būves neesību.

No 2020.gada 1.aprīļa nodrošināta datu aktualizācija Kadastrā, ja no BIS ar datu apmaiņas servisu saņemtas ziņas par būves neesību (izņemot, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, nelieto BIS, lai sagatavotu dokumentus par būves neesību (piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde)). Šajos gadījumos, kad ziņas no BIS ir saņemtas, datu aktualizācija Kadastrā notiks automātiski, bez maksas un bez ierosinātāja iesnieguma.

Personām kadastra datu aktualizācija Kadastrā jāierosina, Valsts zemes dienestā (turpmāk – VZD) iesniedzot iesniegumu, gadījumos, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas:
- līdz 2020.gada 31.martam izdotā dokumentā vai BIS ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību;
- nelieto BIS, lai sagatavotu dokumentus par būves neesību (piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde), personai izsniegtā dokumentā ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību.
Šajos gadījumos VZD kadastra datus aktualizēs 5 darbdienu laikā, piemērojot maksu.

B. Kadastrā un zemesgrāmatā ja būve, kas jādzēš:
1) ir ierakstīta zemesgrāmatā un reģistrēta Kadastrā zemes un būvju īpašuma sastāvā vai ēku (būvju) īpašuma sastāvā;
2) nav vienīgais zemesgrāmatā ierakstītais nekustamā īpašuma objekts.