Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros tiek sniegti dati par izvēlētā kadastra objekta (zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas vai dzīvokļa īpašuma) kadastrālās vērtības aprēķinu.

Kadastrālās vērtības aprēķinu veic Kadastra informācijas sistēma automātiski katru gadu 1. janvārī visiem kadastra objektiem. Aprēķinātās kadastrālās vērtības ir aktuālas līdz kalendārā gada 31. decembrim, izņemot, ja gada laikā Kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas izmaiņas objektu raksturojošos datos:

 • zemei – pašvaldība lēmusi par lietošanas mērķa izmaiņām, reģistrēti vai dzēsti apgrūtinājumi, uzmērīšanas rezultātā precizēta zemes platība;
 • ēkai – mainīts lietošanas veids, piemēram dzīvojamā ēka ir pārveidota par viesu māju, precizēts ēkas fiziskais nolietojums (piemēram, dabā ēka ir daudz sliktākā stāvoklī nekā Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts), mainīti apjoma rādītāji (piemēram, ēka uzmērīta, iegūstot datus par telpām vai reģistrēti dati par piebūvēm);
 • telpu grupai (dzīvoklim) – mainīts lietošanas veids (piemēram, dzīvoklis pārveidots par biroju vai kafejnīcu) un apjoma rādītāji (piemēram, veikta dzīvokļa pārbūve).

Dienests pakalpojumu “Informācija par kadastrālās vērtības aprēķinu” sniedz informāciju par kadastra objektu (zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas vai dzīvokļa īpašuma):

 1. vērtības aprēķinā izmantotajiem datiem;
 2. vērtības aprēķina datumu;
 3. kadastrālās vērtības lielumu;
 4. normatīvajos aktos noteikto formulu, kurā ievieto vērtības aprēķinam izmantotos datus un iegūst kadastrālo vērtību.

Maksājumi

Pozīcija Cena
pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas 1.55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā 8.55 EUR
Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums 40.30 EUR

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi vai Dienesta oficiālo e - adresi;
 3. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara;
 4. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes Dienesta klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojuma izpildes materiālu oriģinālu primāri sagatavo elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga. Ja pakalpojuma izpildes materiālu nepieciešams saņemt papīra veidā, Dienests to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja pakalpojuma izpildes materiālu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju VZD izsniedz pieprasījumā norādītājā veidā:

 • portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" elektroniskā formā (.pdf  formātā).Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas. Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotu informāciju kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots).
 • klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  informāciju VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
 • e-adresē;
 • pa e-pastu;
 • pa pastu.