Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros var saņemt Valsts zemes dienesta (VZD) arhīvā esoša dokumenta atvasinājumu – apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, norakstu vai izrakstu vai elektroniskā dokumenta oriģinālu.

Dokumenta atvasinājumu VZD sagatavo no dokumenta:
1. kura autors ir VZD;
2. kuru VZD ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājuma izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

Apliecinātu dokumenta atvasinājumu VZD sagatavo, ja dokumenta oriģināls ir izstrādāts un apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Juridiskas personas pārstāvis portālā Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Arhīva materiāli” ietvaros var saņemt tiešsaistē elektroniskā veidā pieejamos dokumentus, ja ar VZD noslēgts līgums.

Maksājumi

PozīcijaCena
Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana)14.15 EUR
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana15.00 EUR
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana3.00 EUR
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana15.00 EUR
pasta sūtījuma noformēšana1.45 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana4.25 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana1.85 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas1.55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā8.55 EUR
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē4.30 EUR

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portālaKadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Detalizētāka informācija par portāla Kadastrs.lv sadaļu “Mans konts” pieejama

Identitātes pārbaudi klātienē veic, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (ID karti).

Elektroniskam dokumentam, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas identitātes pārbaudi neveic, jo drošs elektronisks paraksts apliecina fizisko personu, kas to izmantojusi dokumenta aprakstīšanai.

 

Ierobežotas pieejamības informāciju saturošu arhīva dokumenta atvasinājumu vai elektroniskā dokumenta oriģinālu var saņemt:

  • nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
  • jebkura cita persona, pieteikumā  vai norādot informācijas izmantošanas mērķi un sniedzot pamatojumu tās izmantošanai;
  • iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Detalizētu informāciju par ierobežotas pieejamības informāciju skatīt:

Pieteikumā arhīva dokumenta atvasinājuma vai elektroniskā dokumenta oriģināla saņemšanai jānorāda:

  • precīzs izsniedzamās informācijas apjoms un sastāvs;
  • kādā veidā vēlaties saņemt pieprasīto dokumentu.

Ja nepieciešams saņemt ierobežotas pieejamības informāciju saturošu arhīva dokumenta atvasinājumu vai elektroniskā dokumenta oriģinālu, papildus jānorāda:

  • pamatojumu informācijas saņemšanai un informācijas izmantošanas mērķi – tas ir, skaidrojumu par to, kāpēc informācija Jums ir nepieciešama un kā to izmantosiet;
  • apliecinājums, ka pieprasīto informāciju izmantosiet pieprasījumā norādītajam mērķim.

Pieteikumam jāpievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti (piemēram, pilnvarojuma dokuments, līgums) ar juridisko spēku (t.i. tādi, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).

Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma noformēšanai var izmantot VZD sagatavoto veidlapu

 

Lai noslēgtu līgumu, jāaizpilda pieteikuma veidlapa  un tā jānosūta uz e-pastu:

Korporatīvo klientu centrs

klienti [at] vzd.gov.lv

Pēc pieteikuma saņemšanas,  VZD sagatavos līguma projektu.

Pēc līguma abpusējas parakstīšanas  VZD 3 darba dienu laikā izveidos līgumā noteiktajām personām atbilstošas tiesības un piešķirs tiesības portālā Kadastrs.lv pieprasīt un tiešsaistē saņemt arhīva dokumentu atvasinājumus vai elektronisko dokumentu oriģinālus.