Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
11
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros dokumenta veidā var saņemt aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus par kadastra objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi, telpu grupu) atbilstoši pieprasījumā norādītajiem datu atlases parametriem.
Informāciju sagatavo, pēc iespējas izmantojot standartizētu informāciju (informācijas blokos, kuros apkopoti noteikta sastāva dati).

Pakalpojuma ietvaros var izsniegt arī kadastra subjekta (nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja) datus, ja to apstrādei ir tiesisks pamats atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Maksājumi

PozīcijaCena
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem13.45 EUR
pasta sūtījuma noformēšana1.45 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas1.55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā8.55 EUR

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Detalizētāka informācija par portāla Kadastrs.lv sadaļu “Mans konts” pieejama:

Identitātes pārbaudi klātienē veic, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (ID karti).

Elektroniskam dokumentam, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas identitātes pārbaudi neveic, jo drošs elektronisks paraksts apliecina fizisko personu, kas to izmantojusi dokumenta aprakstīšanai.

Ierobežotas pieejamības informāciju saturošu informāciju var saņemt:

  • nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
  • jebkura cita persona, pieteikumā norādot informācijas izmantošanas mērķi un sniedzot pamatojumu tās izmantošanai;
  • iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Detalizēta informācija par ierobežotas pieejamības informāciju pieejama:

Pieteikumā pakalpojuma saņemšanai jānorāda:

  • precīzs izsniedzamās informācijas apjoms un sastāvs;
  • kādā veidā vēlaties saņemt pieprasīto informāciju.

Ja nepieciešams saņemt ierobežotas pieejamības informāciju saturošu informāciju, papildus jānorāda arī:

  • pamatojumu informācijas saņemšanai un informācijas izmantošanas mērķi - t.i., skaidrojumu par to, kāpēc informācija Jums ir nepieciešama un kā to izmantosiet;
  • apliecinājums, ka pieprasīto informāciju izmantosiet pieprasījumā norādītajam mērķim.

Pieteikumam jāpievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti (piemēram, pilnvarojuma dokuments, līgums) ar juridisko spēku (t.i. tādi, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).

Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma noformēšanai var izmantot VZD sagatavoto veidlapu: