Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
11
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros var saņemt informāciju par visiem nekustamajiem īpašumiem vai būvēm, kuras neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā, kas aktuālajos Kadastra informācijas sistēmas datos reģistrēti uz mantojuma atstājēja (mirušās personas) vārda. Pakalpojuma izpildes ietvaros sagatavotā informācija izmantojama arī iesniegšanai zvērinātam notāram mantojuma masas un valsts nodevas apmēra noteikšanai.

Maksājumi

PozīcijaCena
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem13.45 EUR
pasta sūtījuma noformēšana1.45 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas1.55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā8.55 EUR

Kadastra informāciju mantojuma lietai sagatavo no aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas datiem, ja atbilstoši Fizisko personu reģistram pieprasījumā norādītā persona ir mirusi. Informāciju sagatavo dokumenta veidā, tajā iekļaujot visus mirušās persona īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošus nekustamos īpašumus vai būves, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā. Kadastra informāciju mantojuma lietai negatavo par kādu no mirušajai personai piederējušajiem īpašumiem.

Kadastra informācija mantojuma lietai nesatur fiziskās personas datus.

Ja nepieciešams saņemt informāciju par būvēm, kas saskaņā ar īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem pieder mantojuma atstājējam (mirušai personai), bet nav reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā, sākotnēji jāpasūta:

Identitātes pārbaudi klātienē veic, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (ID karti).
    
Elektroniskam dokumentam, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas identitātes pārbaudi neveic, jo drošs elektronisks paraksts apliecina fizisko personu, kas to izmantojusi dokumenta aprakstīšanai

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

 

Pakalpojumu var saņemt, iesniedzot iesniegumu:

  1. 1. elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.
  2. izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu.
  3. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC. Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments.
  4. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju var saņemt iesniegumā norādītajā veidā:

  1. portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> “Mans konts”. Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
  2. uz e-pastu vai e-adresē;
  3. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC. Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
  4. pa pastu (pasta izdevumus apmaksā informācijas pieprasītājs).