Price
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
11
Saņēmējs
Jebkura persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

jebkurā klientu apkalpošanas centrā

Klientu apkalpošanas centrs Rīgā

kac.riga [at] vzd.gov.lv
Puškina iela 14, Rīga, LV-1050

Klientu apkalpošanas centra darba laiki

 • Pirmdiena 9.00–18.00
 • Otrdiena 9.00–17.00
 • Trešdiena 9.00–17.00
 • Ceturtdiena 9.00–17.00
 • Piektdiena 8.00-12.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Kadastra informāciju par kadastra objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi, telpu grupu), atbilstoši pieprasījumam sagatavo un izsniedz no aktuālajiem (pēdējie reģistētie) kadastra informācijas sistēmas datiem. Kadastra informāciju par kadastra objektu, atbilstoši pieprasījumam sagatavo, izmantojot datus no informācijas blokiem, kuros ir noteikta sastāva dati un kurus atlasa pēc jūsu norādītā pieprasījuma.

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var saņemt:
  1.jebkura persona (nepieprasot izsniegt ierobežotas pieejamības informāciju);
  2.kadastra informāciju par kadastra objektu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var saņemt:
  –  īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
  –  trešā persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā ir norādīts informācijas pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā ir pieprasīta;
  –  iepriekšminēto personu pilnvarotā persona.

  Pakalpojumu saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
  1. iesniegums, kurā iespējami precīzi jānorāda izsniedzamās informācijas apjoms un sastāvs, un izsniegšanas veids (ja kadastra informāciju pieprasa trešā persona, tad jānorāda ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis);
  2. pilnvara, ja pieprasītājs ir pilnvarotā persona.

 2. Pieprasījuma iesniegšana
  Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
  - nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
  - klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
  - pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
  - nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

 3. Pasūtījuma reģistrācija
  Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
  Priekšapmaksas rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu. Veicot pieprasījumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

  Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāru dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.

 4. Pasūtījuma izpilde
  VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums, pārbaudīta personas identitāte un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa ar kredītiestādes starpniecību vai uzreiz, ja apmaksu veic ar POS pasūtījuma izdarīšanas brīdī.

 5. Pasūtījuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt:
  - elektroniskā formā (.pdf) portāla kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" (pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas);
  - pa e-pastu. Dokuments (.pdf), parakstītu ar elektronisko parakstu, izmantojot elektroniskos datu nesējus un citus datu nodošanas veidus. Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli
  - pa pastu ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi;
  - klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).

Maksājumi

Pozīcija Cena
Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana Bezmaksas
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana 42.00
ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25,90 euro par ēku 0.17
telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu 1.09
nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā 7.85
zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana un norādīšana apbūves plānā 15.15
Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Bezmaksas
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana 62.00
lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana 21.10
otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 2.2. apakšpunktā minētajai cenai) 4.10
telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu 1.09
Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Bezmaksas
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana 42.00
punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana 15.60
otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 3.2. apakšpunktā minētajai cenai) 4.10
telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu 1.09
Būves nolietojuma noteikšana Bezmaksas
ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros 34.35
ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros 80.50
Būves neesības konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (papildus 1., 2. vai 3. punktā minētajai cenai ) 7.95
Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija Bezmaksas
jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) 30.00
par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus 6.1. apakšpunktā minētajai cenai) 0.52
Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums 9.25
Tipveida kadastra informācija 7.00
Dati informācijas blokos par kadastra objektu atbilstoši personas pieprasījumam 13.45
Informācija no kadastra telpiskajiem datiem par zemesgabaliem, uz kuriem atrodas publiskās lietošanas infrastruktūras objekti Bezmaksas
līdz 300 metriem 19.70
par katriem nākamajiem 100 metriem (papildus 10.1. apakšpunktā minētajai cenai) 4.50
Zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 4.95
Vienreizēja Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana (standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu) gala lietotājam un pakalpojuma sniedzējam 60.00
Regulāra Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana abonēšanas režīmā gala lietotājam un pakalpojuma sniedzējam Bezmaksas
maksa mēnesī 34.15
standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu 9.00
Kadastra statistiskās informācijas sagatavošana vai kadastra teksta datu atlase gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Bezmaksas
datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu 38.80
dati par kadastra objektu (papildus 14.1 apakšpunktā minētajai cenai) 0.07
Kadastra karte vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam, vienreizējs pieprasījums Bezmaksas
par pieprasījumā norādītajām zemes vienībām 5.10
par pieprasījumā norādīto kadastra grupu 42.50
Kadastra karte vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam, slēdzot līgumu vismaz uz gadu par regulāru datu atjaunošanu Bezmaksas
kadastra kartes informācija, ja kadastra objekti un to skaits gada laikā nemainās un pārsniedz 3000 0.20
kadastra kartes informācija, ja kadastra grupu skaits pārsniedz 4 kadastra grupas un gada laikā nemainās 47.50
kadastra karte par visu Latvijas Republikas teritoriju 185000.00
Kadastra teksta datu abonēšana, izmantojot tīmekļa pakalpes gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam (XML formātā) Bezmaksas
tīmekļa pakalpes abonēšana 31.30
pamatdatu kopa 1.30
paplašinātā datu kopa 2.85
datu kopa par kadastra subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums līdz 1000 nekustamajiem īpašumiem 6.70
datu kopa par kadastra subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums virs 1000 nekustamajiem īpašumiem (papildus 17.4. apakšpunktā minētajai cenai) 6.70
Kadastra objekta atrašanās vietas (X, Y koordinātas) noteikšanas tīmekļa pakalpe gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 31.30
Kadastra karte, izmantojot tīmekļa pakalpes Bezmaksas
Kadastra kartes dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS): Bezmaksas
kadastra kartes dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS) 23.00
kadastra kartes dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS) 170.75
kadastra kartes dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā (WFS) 12000.00
Kadastrālo vērtību bāzes zonējumi (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS): Bezmaksas
kadastrālo vērtību bāzes zonējumi (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS) 5.70
kadastrālo vērtību bāzes zonējumi (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS) 31.30
Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS): Bezmaksas
valsts adrešu reģistra telpiskie dati (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS) 5.70
valsts adrešu reģistra telpiskie dati (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS) 117.00
Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati par Latvijas Republikas teritoriju gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 650.00
Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju 400.00
Valsts adrešu reģistra datu replikācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 860.00
Valsts adrešu reģistra teksta dati ar ēku X, Y koordinātām teksta pierakstā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam izmantojot tīmekļa pakalpi 185.00
Administratīvo robežu karte gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā 170.75
Administratīvo robežu karte gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā (WFS): Bezmaksas
administratīvo robežu karte gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā (WFS) 5.70
administratīvo robežu karte gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā (WFS) 85.80
Administratīvo robežu karte savietojumā ar citu iestāžu ģeotelpiskajiem datiem gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju ar tīmekļa pakalpi (WMS) 85.80
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas vienreizēja izsniegšana gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 6.80
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas regulāra izsniegšana gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Bezmaksas
maksa par vienu planšeti gadā, ja planšetu skaits gadā nav mazāks kā 50 un nemainās 6.15
maksa par visu Latvijas Republikas teritoriju gadā 75000.00
Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS): Bezmaksas
augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS) 23.00
augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS) 170.75
Apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS): Bezmaksas
apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS) 23.00
apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS) 170.75
Vienreizēja datu pārlūkošana un lejupielāde Bezmaksas
kadastra teksta dati 2.85
apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu tematiskās kartes pārlūkošana 2.50
vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana 1.00
kadastra datu atlases rīka izmantošana 4.00
kadastra datu lejupielāde, izmantojot datu atlases rīku gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 15.00
nekustamā īpašuma tirgus datu lejupielāde tiešsaistes režīmā gala lietotājam vai pakalpojuma sniedzējam 9.00
Kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam: Bezmaksas
kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 2.60
kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 30.00
Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana savietojumā ar citu iestāžu ģeotelpiskajiem datiem 3.30
adrešu karte vektordatu formātā par vienu administratīvo teritoriju gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 85.80
Datu pārlūkošana portālā kadastrs.lv, noslēdzot abonēšanas līgumu Bezmaksas
portāla abonēšana mēnesī (pirmais lietotājs) 55.30
portāla abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs) 9.25
Kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu: Bezmaksas
kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu 1.00
kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu 162.50
citas Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana 18.50
Informācija sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai Bezmaksas
portāla kadastrs.lv abonēšana mēnesī (viens līguma lietotājs) 7.10
portāla kasdastrs.lv abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs) 2.85
kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai un arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām 25.00
kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā par uzmērāmo objektu 10.70
kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standarizētā formā par uzmērāmo objektu un arhīva dokumenti standarizētā formā par uzmērāmo objektu 15.00
kadastra teksta dati zemes ierīcības projektam, meža inventarizācijas veikšanai, detālplānotājam vai projektētājiem 7.70
kadastra karte normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai, bet ne vairāk kā 30,00 euro par zemes vienībām vienas kadastra grupas ietvaros 3.00
Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums 40.30
Speciālās vērtības aprēķināšana 33.35
Lēmums zemes reformas ietvaros Bezmaksas
vienam lietotājam 27.75
katram nākamajam lietotājam, ja ir kopīpašums (koplietojums) (papildus 37.1. apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk kā 170,74 euro par lēmuma sagatavošanu 7.10
Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret Kadastra datiem 9.25
Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidū 60.00
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē 4.30
Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana) 14.15
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana 15.00
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem 13.45
Arhīva dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana: Bezmaksas
arhīva dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana 3.00
arhīva dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana 15.00
Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem 38.80
Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu 38.80
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā 19.70
Speciālista konusltācija par arhīva lietā esošiem dokumentiem 7.45
Dalības maksa par piedalīšanos Valsts zemes dienesta organizētajos semināros 29.00
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana Bezmaksas
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30
pasta sūtījuma noformēšana 1.45
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana 4.25
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana 1.85
Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja 11.70
Valsts zemes dienesta transporta izmantošana 0.47

Saņemt pakalpojumu