Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
11
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros dokumenta veidā var saņemt aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus par:
- nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme;
- nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme un būve;
- nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir būve;
- dzīvokļa īpašumu.

Kadastra informāciju negatavo par zemes vienības daļu un pilnībā sadalītu nekustamo īpašumu.

Pakalpojuma ietvaros tiek veikta kadastra subjekta (nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja) datu apstrāde. Ja kadastra subjekts ir fiziska persona, pakalpojums pieejams, ja atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām ir tiesisks pamats fizisko personu datu apstrādei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem13.45 EUR
pasta sūtījuma noformēšana1.45 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas1.55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā8.55 EUR

Ierobežotas pieejamības informāciju saturošu informāciju var saņemt:

 • nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
 • jebkura cita persona, pieteikumā norādot informācijas izmantošanas mērķi un sniedzot pamatojumu tās izmantošanai;
 • iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Detalizētu informāciju par ierobežotas pieejamības informāciju skatīt:

Pakalpojumu var pasūtīt, iesniedzot pieteikumu:

 1. elektroniskā veidā:
  1. ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.
  2. izmantojot portāla Latvija.lv e - pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu.
 2. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC. Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments.
 3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi. Pasūtījuma izpildi ierobežotas pieejamības informācijas sagatavošanai VZD uzsāk tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC.

Pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu var saņemt iesniegumā norādītajā veidā:

 1. portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> "Mans konts". Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas
 2. pa e-pastu vai e-adresē;
 3. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC. Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
 4. pa pastu (pasta izdevumus apmaksā informācijas pieprasītājs). Dokuments tiks nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju.

Identitātes pārbaudi klātienē veic, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (ID karti).

Elektroniskam dokumentam, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas identitātes pārbaudi neveic, jo drošs elektronisks paraksts apliecina fizisko personu, kas to izmantojusi dokumenta aprakstīšanai.

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

 • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
 • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”

Ja nepieciešams saņemt ierobežotas pieejamības informāciju saturošu informāciju, papildus jānorāda arī:

 • pamatojumu informācijas saņemšanai un informācijas izmantošanas mērķi - t.i., skaidrojumu par to, kāpēc informācija Jums ir nepieciešama un kā to izmantosiet;
 • apliecinājums, ka pieprasīto informāciju izmantosiet pieprasījumā norādītajam mērķim.

Pieteikumam jāpievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti (piemēram, pilnvarojuma dokuments, līgums) ar juridisko spēku (t.i. tādi, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).