Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros var saņemt Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus un Valsts adrešu reģistra telpiskos datus (administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežas), izmantojot ArcGIS Server tīmekļa pakalpi, kas nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Tīmekļa pakalpe, izņemot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācijas WMS42.05 EUR

Pieteikums līguma noslēgšanai jānosūta:

Korporatīvo klientu centrs

klienti [at] vzd.gov.lv

Pieteikumā lūdzam norādīt:

  1. datus par līguma slēdzēju:
    1. juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti un ziņas par personu, kura parakstīs līgumu (amats, vārds un uzvārds, dokumenta, kas apliecina personas tiesības parakstīt līgumu, rekvizīti);
    2. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese vai faktiskā adrese, bankas rekvizīti, tālruņa numurs;
  2. e-pasta adrese, uz kuru nosūtīt rēķinu;
  3. interneta protokola (IP) adresi, no kuras pieslēgsieties tīmekļa pakalpei;
  4. juridiskai personai – ziņas par personu, ar kuru kontaktēties līguma sagatavošanas procesā (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Izmantojot pieteikumā norādīto informāciju, sagatavosim līguma projektu un informēsim par līguma parakstīšanas iespējām.

Lai saņemtu pakalpojumu, jānoslēdz līgums

Tīmekļa pakalpe izmantojama līgumā noteiktajā kārtībā.