Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Portālā Kadastrs.lv var pastāvīgi pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas teksta datus par kadastra subjektu (nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju).

Tiesības veikt Kadastra informācijas sistēmas teksta datu par kadastra subjektiem apstrādi (piemēram, pārlūkošanu vai meklēšanu pēc personas koda) Valsts zemes dienests (VZD) nodrošina tikai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Maksājumi

PozīcijaCena
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu2.85 EUR
Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu162.50 EUR

Lai saņemtu pakalpojumu, jānoslēdz līgums ar VZD

Pēc līguma abpusējas parakstīšanas var pārlūkot kadastra subjekta datus, veicot kadastra objekta meklēšanu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Kadastra informācijas sistēma”.

Lai noslēgtu līgumu, jāaizpilda pieteikuma veidlapa  un tā jānosūta:

Korporatīvo klientu centrs

klienti [at] vzd.gov.lv

Pēc pieteikuma saņemšanas,  VZD sagatavos līguma projektu.

Pēc līguma abpusējas parakstīšanas  VZD 3 darba dienu laikā izveidos līgumā noteiktajām personām atbilstošas tiesības un piešķirs tiesības portālā Kadastrs.lv pieprasīt un saņemt Tipveida informāciju.

Informācija par portālā Kadastrs.lv pieejamo datu aktualitāti pieejama portālā Kadastrs.lv

Saņemt pakalpojumu