Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts iestādes savu funkciju veikšanai var izmantot e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” ar kuru iespējams saņemt pārlūkošanai .pdf formātā aktuālos Kadastra datus par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem kadastra objektiem (nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvi, telpu grupu, zemes vienības daļu) vai kadastra subjektu.

Pakalpojuma saņemšanai iestādei jānoslēdz starpresoru vienošanās / līgums ar  Dienestu. Lai pieteiktos pakalpojumam, iestādei ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa.

E-pakalpojums nodrošina datu automātisku iegūšanu no Kadastra informācijas sistēmas negrozītā veidā. Līdz ar to e-pakalpojuma ietvaros iegūtie dati ir patiesi un ticami, un tie ir derīgi bez paraksta. PDF izdrukas tiek izvadītas uz Dienestu veidlapas.

Atbilstoši 2012. gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 203. punktam no 2021. gada 1. decembra Kadastra informācijas sistēmā datus par iznomāto nekustamo īpašumu vai tā daļu un par nomniekiem vairs neuztur.

Bloka nosaukums ZBĪ DZĪ ZV ZVD B TG
Kadastra objekta identifikators X X X X X X X
Nekustamā īpašuma sastāvs X X X        
Nekustamā īpašuma pamatdati X X X        
Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums X X X        
Nekustamā īpašuma piederība un nomnieki X X X     X  
Zemes vienības pamatdati X     X      
Zemes vienības daļas pamatdati         X    
Zemes vienības un zemes vienības daļas
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
X     X X    
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi X X   X   X  
Būves pamatdati X X       X  
Būves tips X X       X  
Būves konstruktīvie elementi           X  
Būves apjoma rādītāji           X  
Kopējās platības sadalījums pa platību
veidiem
          X X
Būves vēsturiskie dati X X       X  
Telpu grupas pamatdati     X     X X
Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa
telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji
    X       X
Labiekārtojumi   X X     X X
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās
aktuālās vērtības
X X X X X   X
 Atzīmes X X X     X  
Zemes vienības un zemes vienības daļas
kadastrālā uzmērīšana
      X X    

 

Dati sakārtoti informācijas blokos. Tabulā norādītas informācijas bloku kombinācijas atbilstoši nekustamā īpašuma veidam vai kadastra objektam.

Saīsinājumi

Nekustamais īpašums

ZBĪ – Zemes un būvju īpašums

BĪ – Būvju īpašums

DzĪ – Dzīvokļu īpašums

PPDZ – Paātrināti privatizēti dzīvokļi

Kadastra objekts

ZV – Zemes vienība

ZVD – Zemes vienības daļa

B – Būve

TG – Telpu grupa

Informācija no 5. bloka – “Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem” un 15. bloka – “Būves vēsturiskie dati” satur fizisko personu datus un izdrukās tiek norādīti tikai, ja šādas tiesības noteiktas ar VZD noslēgtajā starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumā.

 1. Šie lietošanas noteikumi nosaka e-pakalpojuma, kas izvietots e-pakalpojumu infrastruktūrā, lietošanas un drošības prasības.
 2. E-pakalpojuma lietotājs pirms e-pakalpojuma lietošanas uzsākšanas iepazīstas ar šiem noteikumiem un VZD  tīmekļvietnē  publicētajiem e-pakalpojuma lietošanas aprakstiem.
 3. E-pakalpojuma lietotājam ir tiesības pieslēgties e-pakalpojuma infrastruktūrai e-pakalpojuma saņemšanai tikai ar tam piešķirtajiem lietotāja rekvizītiem, izmantojot tikai e-pakalpojuma infrastruktūrā pieejamo funkcionalitāti un izvēlnes vai lietošanas komandas.
 4. E-pakalpojumu un tā ietvaros iegūtos Datus e-pakalpojuma lietotājs izmanto tikai savu amata pienākumu veikšanai, lai nodrošinātu Vienošanās 2.1. punktā noteikto Iestādes uzdevumu izpildi. E-pakalpojuma lietotājam e-pakalpojumu un tā ietvaros iegūstamos Datus aizliegts izmantot trešo personu vai personiskās interesēs.
 5. E-pakalpojuma lietotājs e-pakalpojuma ietvaros iegūtos Datus:
  1. izmanto tikai Vienošanās noteiktajam mērķim atbilstoši Vienošanās noteiktajiem noteikumiem;
  2. nekopē, nepublicē un nenodod trešajai personai, izņemot gadījumus, kad ārējā normatīvajā aktā ir noteiktas trešās personas tiesības saņemt e-pakalpojuma ietvaros iegūtos Datus;
  3. neglabā datu nesējos ārpus amata pienākumu veikšanas.
 6. E-pakalpojuma lietotājs neveic darbības, kas veicina e-pakalpojuma vai tā ietvaros iegūstamo Datu neatļautu vai prettiesisku izmantošanu.
 7. E-pakalpojuma lietotājs tam izsniegtos lietotāja rekvizītus (lietotājvārds un parole) izmanto tikai personīgi, nenodod un neizpauž citām personām, tajā skaitā citiem Iestādes nodarbinātajiem, kā arī glabā tos drošā un citām personām nepieejamā vietā.
 8. E-pakalpojuma lietotājs nomaina paroli pēc e-pakalpojuma infrastruktūras vai Iestādes pieprasījuma, ja e-pakalpojuma lietotājs ir nozaudējis lietotāja rekvizītus, tie nonākuši vai pastāvējis risks to nonākšanai citu personu rīcībā.
 9. E-pakalpojuma lietotājs ievēro un izpilda šādas vispārējās informācijas sistēmas drošības prasības:
  1. neveic darbības, kas vērstas uz e-pakalpojuma lietotāja tiesību paplašināšanu;
  2. neveic darbības, kas vērstas pret e-pakalpojuma sniegšanā iesaistīto informācijas sistēmu drošības sistēmu neievērošanu vai bojāšanu;
  3. piekļūšanai e-pakalpojumam izmantot tikai e-pakalpojuma infrastruktūras funkcionalitāti un izvēlnes vai lietošanas komandas;
  4. neveic e-pakalpojuma infrastruktūras vai e-pakalpojuma, vai to daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības E-pakalpojumu pieprasīšanas procesā (izmantojot jebkura veida programmas) neatkarīgi no šo darbību mērķa);
  5. neizmanto iekārtas vai programmatūru, kas varētu vājināt e-pakalpojuma infrastruktūras drošības sistēmu, veikt paroļu minēšanu vai salīdzināšanu, drošības ievainojamības analīzi, kodēto datņu atkodēšanu utml.
 10. Par e-pakalpojuma darbības traucējumiem e-pakalpojuma lietotājs informē Iestādes administratoru vai informāciju elektroniski nosūta uz elektroniskā pasta adresi, kas šādam mērķim norādīta e-pakalpojuma infrastruktūrā.
 11. Sūdzības par e-pakalpojuma ietvaros saņemtajiem Datiem e-pakalpojuma lietotājs nosūta Iestādes administratoram vai VZD uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv.
 12. E-pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par sekām, kas VZD, Iestādei vai trešajai personai radušās, pārkāpjot Vienošanās noteikumus, neatļauti vai prettiesiski izmantojot e-pakalpojumu, e-pakalpojuma infrastruktūru vai Datus.
 13.  E-pakalpojuma lietotājam ir pienākums nekavējoties ziņot Iestādei (Iestādes administratoram) par aizdomām vai faktiem, kas saistīti ar e-pakalpojuma lietošanas un drošības noteikumu neievērošanu, neatļautu e-pakalpojuma infrastruktūras lietošanu, par e-pakalpojuma autentifikācijas vai autorizācijas mehānisma tīšu vai netīšu bojāšanu, kā rezultātā ir iegūta vai var tikt iegūta piekļuve e-pakalpojuma infrastruktūrai, e-pakalpojumam vai Datiem, un par lietotāja rekvizītu neatļautu vai prettiesisku izmantošanu