Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros var saņemt Kadastra informācijas sistēmas teksta datus standartizētā apjomā (informācijas blokos, kuros apkopoti noteikta sastāva dati) XML formātā, izmantojot tīmekļa pakalpi.

Kadastra informācijas sistēmas teksta datu par kadastra subjektiem apstrādi Valsts zemes dienests (VZD) veic tikai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Maksājumi

PozīcijaCena
Tīmekļa pakalpe, izņemot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācijas WMS42.05 EUR

Pieteikumu līguma noslēgšanai jānosūta:

Korporatīvo klientu centrs

klienti [at] vzd.gov.lv

Pieteikumā lūdzam norādīt:

  1. datus par līguma slēdzēju:
    1. juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti un ziņas par personu, kura parakstīs līgumu (amats, vārds un uzvārds, dokumenta, kas apliecina personas tiesības parakstīt līgumu, rekvizīti);
    2. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese vai faktiskā adrese, bankas rekvizīti, tālruņa numurs;
  2.  e-pasta adrese, uz kuru nosūtīt rēķinu;
  3. interneta protokola (IP) adrese, no kuras pieslēgsieties tīmekļa pakalpei (izmantojot drošu SSL sertifikātu);
  4. juridiskai personai – ziņas par personu, ar kuru kontaktēties līguma sagatavošanas procesā (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Izmantojot pieteikumā norādīto informāciju, sagatavosim līguma projektu un informēsim par līguma parakstīšanas iespējām.

Lai saņemtu pakalpojumu, jānoslēdz līgums ar VZD.

Tīmekļa pakalpe izmantojama līgumā noteiktajā kārtībā

Informāciju par informācijas blokos iekļautajiem Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem skatīt šeit.