Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai juridiska persona varētu izmantot portāla Kadastrs.lv identificētai personai pieejamus e-pakalpojumus, tās pārstāvim nepieciešams izveidot piekļuvi portāla Kadastrs.lv sadaļai “Mans portāls” -> “Mans konts”, kas ir vide, kurā var komunicēt ar Valsts zemes dienestu (VZD) un pārvaldīt savus pasūtījumus. Juridiska persona, kurai nav noslēgts līgums par portāla kadastrs.lv lietošanu, piesakoties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei, var izmantot portāla kadastrs.lv iespējas tapāt kā jebkura fiziska persona:
- apskatīt detalizēto informāciju par saviem VZD reģistrētajiem pasūtījumiem;
- sekot pasūtījumu izpildes statusiem;
- saņemt informāciju no VZD par pasūtījuma izpildi;
- iesniegt papildus pasūtījuma izpildei nepieciešamus dokumentus;
- saņemt pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus;
- apskatīt VZD izrakstītos rēķinus;
- apmaksāt VZD izrakstītos rēķinus;
- pasūtīt elektroniskos pakalpojumus un redzēt detalizētu informāciju par tiem.

Pēc konta izveides, pieteikumā norādītajām personām (piemēram, darbiniekiem) būs iespēja juridiskās personas vārdā izmantot e-pakalpojumus, portālam Kadastrs.lv pieslēdzoties ar portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.

Pakalpojums pieejams bez maksas.

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Detalizētāka informācija par portāla Kadastrs.lv sadaļu “Mans konts” pieejama:

Identitātes pārbaudi klātienē veic, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (ID karti).

Elektroniskam dokumentam, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas identitātes pārbaudi neveic, jo drošs elektronisks paraksts apliecina fizisko personu, kas to izmantojusi dokumenta aprakstīšanai.

Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz parakstīts pieteikums:

  • e-pakalpojumā aizpildot nepieciešamo informāciju. Atbilstoši aizpildītajai informācijai sistēma izveidos pieteikumu, kas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
  • iesniedzot pieteikumu Par juridiskās personas “Mans konts” piekļuves piešķiršanu vai, ja nepieciešams nomainīt lietotājus Par juridiskās personas “Mans konts” lietotāju izmaiņām

Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, dokumentu, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu (piemēram, pilnvara), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Pakalpojumu var saņemt juridiskās personas pārstāvis.

  • uzņēmuma reģistrā reģistrētais juridiskās personas pārstāvis (piemēram, valdes loceklis vai prokūrists);
  • pilnvarotā persona.