Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

E-pakalpojuma ietvaros Valsts zemes dienesta (VZD) datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv var pārlūkot šādas VZD veidotās tematiskās kartes:
- Ēkas nolietojums;
- Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums;
- Ēkas galvenais lietošanas veids;
- Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte;
- Pašvaldībām piekritīgā zeme;
- Rezerves fonda zeme un zeme reformas pabeigšanai;
- Dzīvokļu pirkuma darījumi;
- Zemes un ēku pirkuma darījumi;
- Zemes pirkuma darījumi;
- Vērtību zonu apraksti;
- Projektētais nolietojums būvēm;
- Vērtību līmeņi kadastrālo vērtību bāzei 2022.gadam.

Tematiskajām kartēm ir informatīvs raksturs.

Visas tematiskās kartes ir kā atsevišķs kartes slānis papildus portālā kadastrs.lv esošajiem kartes slāņiem.

Tematiskās kartes var pārlūkot vienu stundu no kartes atvēršanas brīža.

Iespējams izveidot tematiskās kartes skata izdrukas.

Vēršam uzmanību!
- Tematiskā karte satur apjomīgu informāciju, tāpēc var rasties situācija, ka PDF izdrukā netiks attēlotas visas leģendas, bet tikai daļa no tām.
- Tematiskajā kartē ēkas kontūra var nesakrist ar krāsojuma kontūru, jo krāsojums veikts pēc ēkas kontūras kadastra kartē nevis pēc ortofoto kartes.

Portālā kadastrs.lv pieejamie dati tiek aktualizēti:
1. Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
2. Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
3. Vērtību zonējumi - reizi četros gados pie nekustamo īpašumu vērtību zonējumu izmaiņām;
4. No Būvniecības informācijas sistēmas Kadastrā pirmsreģistrēto būvju dati - reizi diennaktī;
5. Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
6. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes - Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Topogrāfiskā karte M1:50000 - kā fons VZD telpiskajiem datiem – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā kvalitatīvā novērtējuma ballēs kartē katrai zemes vienībai, kuras sastāvā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tiek uzrādīts zemes vienības vidējais svērtais kvalitatīvais novērtējums ballēs. Zemes vienība tiek iekrāsota ņemot vērā novērtējuma atbilstību kādai no VII kvalitātes grupām, kuras tiek noteiktas un izmantotas kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Karte noderēs ikvienam, lai uzzinātu zemes kvalitāti reģionālā mērogā, it sevišķi zemju īpašniekiem, lai uzzinātu savas zemes vienības novērtējumu.

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām, pašvaldība zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Kartē zemes vienības tiek iekrāsotas atbilstoši dominējošajam lietošanas mērķim (lietošanas mērķu grupai), kā arī, ja noteikti vairāki lietošanas mērķi, diagrammas veidā tiek attēlots lietošanas mērķu sadalījums zemes vienībā. Karte noderēs ikvienam, lai izprastu kadastrālo vērtību atšķirības dažādām zemes vienībām.

Ēkas nolietojums: ar atšķirīgām krāsām, kartē tiek identificētas ēkas pēc to fiziskā nolietojuma procenta (ēkas vērtības zudums), kas ir konkrētā apsekošanas brīdī vizuāli noteiktais ēkas tehniskais stāvoklis.

Tematiskā karte noder, lai noskaidrotu, kurām zemes vienībām noteikts statuss “pašvaldībām piekritīgā zeme”, kas atrodas pašvaldības īpašumā vai var tikt ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

Rezerves fonda zeme un zeme reformas pabeigšanai: atbilstoši statusam, kartē ar krāsu tiek identificētas rezerves zemes fondā ieskaitītās un zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības:

 • rezerves zemes fonds: zemes reformas laikā fiziskām un juridiskām personām, kā arī valstij vai pašvaldībām nepiešķirtā zeme;
 • zemes reformas pabeigšanai nodotā zeme: zemes reformas laikā īpašuma tiesību atjaunošanai nodotā zeme.

Ēkas galvenais lietošanas veids raksturo ēkas izmantošanu noteiktai funkcijai. Galveno lietošanas veidu nosaka vietējās pašvaldības būvvalde katrai Kadastrā reģistrētai ēkai un telpu grupai. Tematiskā karte noder, lai noskaidrotu Kadastrā reģistrētas ēkas galveno lietošanas veidu. Identificējot ēku pēc kadastra apzīmējuma, atribūtu tabulā papildus ir pieejama informācija par:

 • būves kadastrālās uzmērīšanas laikā  noteikto ēkas tipu, atbilstoši kuram tiek piemērota konkrēta bāzes vērtība ēkas kadastrālās vērtības aprēķinā;
 • vērtēšanas modeli (aprēķina formula), kāds ir piemērots attiecīgās ēkas kadastrālās vērtības aprēķinam.

 

Kartē attēloti kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotie darījumi, kas notikuši ar  dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai daudzfunkcionālajās ēkās (ēka, kurā ir vismaz viens dzīvoklis). Karte noder, lai apskatītu dzīvokļu cenu līmeni kadastrālo vērtību bāzes izstrādes periodā.

Identificējot katru darījumu, kartē iespējams iegūt papildus informāciju (darījuma gads, pārdotā platība).

Kartē attēloti kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotie darījumi, kas notikuši ar  dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai daudzfunkcionālajās ēkās (ēka, kurā ir vismaz viens dzīvoklis). Karte noder, lai apskatītu dzīvokļu cenu līmeni kadastrālo vērtību bāzes izstrādes periodā.

Identificējot katru darījumu, kartē iespējams iegūt papildus informāciju (darījuma gads, pārdotā platība).

Kartē attēloti kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotie darījumi, kuros  tika pirkta neapbūvēta zemes vienība. Atbilstoši dominējošai zemes izmantošanai kartē atšķirīgi ir norādīti  – apbūves zemes  (individuālo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu ēku apbūves zeme) un lauku zemes darījumi (lauksaimniecības, mežsaimniecības vai ūdens objektu zeme). Identificējot katru darījumu, kartē iespējams iegūt papildus informāciju – darījuma gads, zemes vienību skaits u.c.

Kartē attēlota kadastrālo vērtību bāzes pamatojoša informācija pa vērtību zonām. Karte noder, lai iepazītos ar vērtību zonas raksturojumu, infrastruktūras (inženiertehniskās, vides, sociālās) raksturojumu, statistiku par Kadastrā reģistrētām ēkām un zemes vienībām, informāciju par kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotajiem nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem (skaits, vidējā platība, vidējā summa).

Kartē ar atšķirīgām krāsām norādītas ēku un inženierbūvju nolietojums procentos (fiziskais stāvoklis), ņemot vērā nolietojuma pieaugumu, kas noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”.

Kartē attēloti dati par projektētajām vērtību zonām un kadastrālo vērtību bāzes vērtībām, kuras sagrupētas vairākos intervālos, lai veidotu vizuāli pārskatāmu karti. Kartē ar atšķirīgiem krāsojumiem apskatāmi noteiktie kadastrālo vērtību bāzes vērtību līmeņi:

 • lauksaimniecības zemei (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls lauksaimniecībā izmantojamās zemes IV kvalitātes grupai);
 • meža zemei (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls meža zemes IV kvalitātes grupai);
 • individuālās apbūves zemei;
 • daudzdzīvokļu māju apbūves zemei  (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls 3-5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei);
 • komercdarbības objektu apbūves zemei;
 • ražošanas uzņēmumu apbūves zemei;
 • savrupmājām;
 • daudzdzīvokļu mājām;
 • biroju ēkām;
 • ražošanas ēkām.

Karte noder, lai vizuāli pārlūkotu informāciju par noteiktajām projektētajām bāzes vērtībām visās īpašumu grupās.

Lauksaimniecības zemes vērtību līmeņi

 

Daudzdzīvokļu apbūves zemes vērtību līmeņi

 

Daudzdzīvokļu apbūves zemes vērtību līmeņi (M1:100 000)

Tematiskās kartes "Dzīvokļu pirkuma darījumi" lietošana portālā Kadastrs.lv
Citu VZD tematisko karšu pārlūkošanu portālā Kadastrs.lv

Saņemt pakalpojumu