Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv kā atsevišķs kartes slāni var pārlūkot Valsts zemes dienesta (VZD) veidotās tematiskās kartes.
Tematiskajām kartēm ir informatīvs raksturs.

E-pakalpojums pieejams bez maksas.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā kvalitatīvā novērtējuma ballēs kartē katrai zemes vienībai, kuras sastāvā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tiek uzrādīts zemes vienības vidējais svērtais kvalitatīvais novērtējums ballēs. Zemes vienība tiek iekrāsota ņemot vērā novērtējuma atbilstību kādai no VII kvalitātes grupām, kuras tiek noteiktas un izmantotas kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Karte noderēs ikvienam, lai uzzinātu zemes kvalitāti reģionālā mērogā, it sevišķi zemju īpašniekiem, lai uzzinātu savas zemes vienības novērtējumu.

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām, pašvaldība zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Kartē zemes vienības tiek iekrāsotas atbilstoši dominējošajam lietošanas mērķim (lietošanas mērķu grupai), kā arī, ja noteikti vairāki lietošanas mērķi, diagrammas veidā tiek attēlots lietošanas mērķu sadalījums zemes vienībā. Karte noderēs ikvienam, lai izprastu kadastrālo vērtību atšķirības dažādām zemes vienībām.

Ēkas nolietojums: ar atšķirīgām krāsām, kartē tiek identificētas ēkas pēc to fiziskā nolietojuma procenta (ēkas vērtības zudums), kas ir konkrētā apsekošanas brīdī vizuāli noteiktais ēkas tehniskais stāvoklis.

Tematiskā karte noder, lai noskaidrotu, kurām zemes vienībām noteikts statuss “pašvaldībām piekritīgā zeme”, kas atrodas pašvaldības īpašumā vai var tikt ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

Rezerves fonda zeme un zeme reformas pabeigšanai: atbilstoši statusam, kartē ar krāsu tiek identificētas rezerves zemes fondā ieskaitītās un zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības:

 • rezerves zemes fonds: zemes reformas laikā fiziskām un juridiskām personām, kā arī valstij vai pašvaldībām nepiešķirtā zeme;
 • zemes reformas pabeigšanai nodotā zeme: zemes reformas laikā īpašuma tiesību atjaunošanai nodotā zeme.

Ēkas galvenais lietošanas veids raksturo ēkas izmantošanu noteiktai funkcijai. Galveno lietošanas veidu nosaka vietējās pašvaldības būvvalde katrai Kadastrā reģistrētai ēkai un telpu grupai. Tematiskā karte noder, lai noskaidrotu Kadastrā reģistrētas ēkas galveno lietošanas veidu. Identificējot ēku pēc kadastra apzīmējuma, atribūtu tabulā papildus ir pieejama informācija par:

 • būves kadastrālās uzmērīšanas laikā  noteikto ēkas tipu, atbilstoši kuram tiek piemērota konkrēta bāzes vērtība ēkas kadastrālās vērtības aprēķinā;
 • vērtēšanas modeli (aprēķina formula), kāds ir piemērots attiecīgās ēkas kadastrālās vērtības aprēķinam.

 

Kartē attēloti kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotie darījumi, kas notikuši ar  dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai daudzfunkcionālajās ēkās (ēka, kurā ir vismaz viens dzīvoklis). Karte noder, lai apskatītu dzīvokļu cenu līmeni kadastrālo vērtību bāzes izstrādes periodā.

Identificējot katru darījumu, kartē iespējams iegūt papildus informāciju (darījuma gads, pārdotā platība).

Kartē attēloti kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotie darījumi, kas notikuši ar  dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai daudzfunkcionālajās ēkās (ēka, kurā ir vismaz viens dzīvoklis). Karte noder, lai apskatītu dzīvokļu cenu līmeni kadastrālo vērtību bāzes izstrādes periodā.

Identificējot katru darījumu, kartē iespējams iegūt papildus informāciju (darījuma gads, pārdotā platība).

Kartē attēloti kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotie darījumi, kuros  tika pirkta neapbūvēta zemes vienība. Atbilstoši dominējošai zemes izmantošanai kartē atšķirīgi ir norādīti  – apbūves zemes  (individuālo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu ēku apbūves zeme) un lauku zemes darījumi (lauksaimniecības, mežsaimniecības vai ūdens objektu zeme). Identificējot katru darījumu, kartē iespējams iegūt papildus informāciju – darījuma gads, zemes vienību skaits u.c.

Kartē attēlota kadastrālo vērtību bāzes pamatojoša informācija pa vērtību zonām. Karte noder, lai iepazītos ar vērtību zonas raksturojumu, infrastruktūras (inženiertehniskās, vides, sociālās) raksturojumu, statistiku par Kadastrā reģistrētām ēkām un zemes vienībām, informāciju par kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotajiem nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem (skaits, vidējā platība, vidējā summa).

Kartē ar atšķirīgām krāsām norādītas ēku un inženierbūvju nolietojums procentos (fiziskais stāvoklis), ņemot vērā nolietojuma pieaugumu, kas noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”.

Kartē attēloti dati par projektētajām vērtību zonām un kadastrālo vērtību bāzes vērtībām, kuras sagrupētas vairākos intervālos, lai veidotu vizuāli pārskatāmu karti. Kartē ar atšķirīgiem krāsojumiem apskatāmi noteiktie kadastrālo vērtību bāzes vērtību līmeņi:

 • lauksaimniecības zemei (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls lauksaimniecībā izmantojamās zemes IV kvalitātes grupai);
 • meža zemei (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls meža zemes IV kvalitātes grupai);
 • individuālās apbūves zemei;
 • daudzdzīvokļu māju apbūves zemei  (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls 3-5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei);
 • komercdarbības objektu apbūves zemei;
 • ražošanas uzņēmumu apbūves zemei;
 • savrupmājām;
 • daudzdzīvokļu mājām;
 • biroju ēkām;
 • ražošanas ēkām.

Karte noder, lai vizuāli pārlūkotu informāciju par noteiktajām projektētajām bāzes vērtībām visās īpašumu grupās.

Lauksaimniecības zemes vērtību līmeņi

 

Daudzdzīvokļu apbūves zemes vērtību līmeņi

 

Daudzdzīvokļu apbūves zemes vērtību līmeņi (M1:100 000)

E-pakalpojumu var saņemt:

 • portāla Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” -> “Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus” -> “Tematiskās kartes”;
 • izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana”.

E-pakalpojumu var izmantot vienu stundu no tematiskās kartes atvēršanas brīža.

Ja nav beidzies e-pakalpojuma lietošanas periods (viena stunda), pārtrauktu e-pakalpojumu var atjaunot:

 • portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> “Mans konts” -> “E-pakalpojumu vēsture”, pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta izvēloties pogu “Atvērt karti”;
 • portāla Latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta” -> “Sarakste” -> “Saņemtie”, atkārtoti uzklikšķinot uz e-pakalpojuma saites “Uzsākt e-pakalpojuma izmantošanu”.

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

 • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
 • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts

 

Detalizētāka informācija par portālā Kadastrs.lv pieejamo datu aktualitāti publicēta portālā Kadastrs.lv.

E-pakalpojuma ietvaros iespējams izveidot tematiskās kartes skata izdruku.

Tematiskā karte satur apjomīgu informāciju, tāpēc var rasties situācija, ka, sagatavojot tematiskās kartes skata izdruku PDF formātā, tajā netiek attēlota visa kartes leģenda.

Tematiskajā kartē ēkas kontūra var nesakrist ar krāsojuma kontūru, jo krāsojums veikts pēc ēkas kontūras kadastra kartē nevis pēc ortofoto kartes.

 

Tematiskās kartes "Dzīvokļu pirkuma darījumi" lietošana portālā Kadastrs.lv
Citu VZD tematisko karšu pārlūkošanu portālā Kadastrs.lv

Saņemt pakalpojumu