Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dienests inženierbūves atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības bez apsekošanas apvidū ar reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā veic, ja Dienestā ir iesniegts vai būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams:

 1. Situācijai apvidū atbilstošs inženierbūves izpildmērījuma plāns vai izpildshēma (turpmāk – izpildmērījuma plāns) ar nosakāmu būves vai tās daļas kontūru un inženierbūves tipu raksturojošiem apjoma rādītājiem un izpildās kāds no šiem kritērijiem:
  • inženierbūve ir pieņemta ekspluatācijā, bet izpildmērījuma plāns ir sagatavots pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā un, ja tas ir sagatavots pirms 2019. gada 6. decembra, tad tajā var nebūt attēlota inženierbūves kontūra ar slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#” atbilstoši ar Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1. pielikumam;
  • inženierbūve nav pieņemta ekspluatācijā, bet ir iesniegts dokuments, kas noteikts Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” (piemēram, būvatļauja vai paskaidrojuma raksts);
  • veikta inženierbūves pārbūve vai atjaunošana kādā no lineāras inženierbūves posmiem, līdz ar to izpildmērījuma plānā nav attēlota visas inženierbūves kontūra, bet tikai pārbūvētā vai atjaunotā inženierbūves daļa, un visas inženierbūves kontūru Dienests var noteikt un attiecīgo būves tipu raksturojošos apjoma rādītājus inženierbūvei var aprēķināt, izmantojot jau Kadastrā reģistrēto informāciju;
 1. Kāds no šiem būvvaldes apstiprinātiem dokumentiem par nepārbūvētas inženierbūves sadali vairākās inženierbūvēs:
  • būvniecības  dokuments;
  • zemes ierīcības projekts ar būvspeciālista atzinumu par būves sadales iespējamību;
  • grafiskais materiāls (piemēram, izpildmērījuma plāns, inženierbūves plāns vai cits).

Dienests veic ēkas vai telpu grupas sadali vai apvienošanu bez apsekošanas apvidū ar reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi:

 • ēka vai telpu grupa ir reģistrēta Kadastrā un dati iegūti atbilstoši Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumos noteiktajiem datu iegūšanas, aprēķināšanas un attēlošanas nosacījumiem.  Tas ir, ēkas vai telpu grupas plāni ir izgatavoti sākot no 2012. gada 26. janvāra, bet ēkas nolietojums noteikts sākot no 2020. gada 21. februāra, kad stājās spēkā grozījumi Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumos par konstruktīvā elementa tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu. Nosacījums par ēkas nolietojumu, kas noteikts  sākot no 2020. gada 21. februāra,  attiecas tikai uz ēkas sadalīšanas un apvienošanas gadījumiem. Lai sadalītu vai apvienotu telpu grupas, nolietojums ēkai nav jāaktualizē.
 • atbilstoši būvniecības dokumentiem ēkas vai telpu grupas sadale vai apvienošana ir veikta bez konstruktīvām izmaiņām telpā (piemēram, bez starpsienu savstarpējā izvietojuma pārbūves, logu vai durvju aiļu izbūves, vai konstruktīvo elementu vai materiālu maiņas);
 • datu aktualizācija (sadale vai apvienošana) ierosināta visai ēkai vai telpu grupai vai visām ēkām vai telpu grupām vienlaicīgi.

Pakalpojuma izpildes ietvaros sagatavo inženierbūves, ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Maksājumi

Pozīcija Cena
informācijas izvērtēšana un jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa)  (viens kadastra objekts) 52.04 EUR
par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus 5.1. apakšpunktā minētajai cenai) 0.88 EUR
Informācijas izvērtēšana un būves vai telpu grupas teksta un grafisko datu reģistrācija vai aktualizācija, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū (viena būve vai viena telpu grupa) 106.78 EUR
datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā (minimums 2 stundas, ja izpildmērījums iesniegts par pārbūvēto inženierbūves daļu, un atlikušo inženierbūves daļu jāaktualizē no Dienesta rīcībā esošajiem materiāliem, vai izpildmērījuma plānā inženierbūves kontūra nav norādīta ar slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#”.)
 
34.29 EUR
kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana (vienas būves vai telpu grupas lieta) 29.95 EUR
pasta sūtījuma noformēšana (viens pasta sūtījums) 1.87 EUR
pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu (viens pieprasījums) 6.86 EUR

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

 

Ja inženierbūvē ir telpu grupa, tai veic kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū, skat. pakalpojumu – Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā ar apsekošanu apvidū.


Ja inženierbūve ir pieņemta ekspluatācijā pamatojoties uz izpildmērījuma plānu, kas sagatavots pirms inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā un tajā ir attēlota inženierbūves kontūra ar slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#” atbilstoši ar Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi1. pielikumam, tad jāierosina pakalpojums: Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves vai pirmās grupas ēkas reģistrācija / aktualizācija no izpildmērījumu plāna.


Dienestā ierosināta pasūtījuma izpildes nosacījumi

Lai pasūtītu pakalpojumu Dienestā jāiesniedz:

 1. iesniegums datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastrā;
 2. ja ēka, telpu grupa vai inženierbūve nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad jāuzrāda viens no likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina inženierbūves tiesisku iegūšanu;
 3. ēkas vai telpu grupas sadales vai apvienošanas gadījumābūvprojekts un būvatļauja vai  paskaidrojuma raksts, kurā norādīts ēkas vai telpu grupas lietošanas veids un telpu grupu eksplikācija;
 4. jāuzrāda vai jāiesniedz šādus dokumentus par inženierbūvi, ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā:
  1. valsts vai pašvaldības iestāžu izdots vai apstiprināts dokuments (piemēram, lēmums, izziņa, normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktā kārtībā sagatavots un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas), kas satur norādes par būves lietošanas veidiem;
  2. izpildmērījuma plāns DGN vai DWG datņu formātā (ko parakstījis izpildmērījuma plāna sagatavotājs ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), bet, ja tāda nav, izpildmērījuma plāns papīra izdrukas veidā (kas noformēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām), kurā attēlota inženierbūves kontūra un inženierbūves apjoma rādītāji. Izpildmērījuma plānā inženierbūvei jābūt uzmērītai un piesaistītai Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmai, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas, pēc kurām nosakāms būves sākuma un beigu punkts.
  3. ja būve ir pieņemta ekspluatācijā – akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, paskaidrojuma rakstu ar būvvaldes izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.
  4. par nepārbūvētas inženierbūves sadali vairākās inženierbūvēs kāds no šiem būvvaldes apstiprinātiem dokumentiem:
  • būvniecības  dokuments;
  • zemes ierīcības projekts ar būvspeciālista atzinumu par būves sadales iespējamību;
  • grafiskais materiāls (piemēram, izpildmērījuma plāns, inženierbūves plāns vai cits).
 5. citas reģistrētās inženierbūves īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja rakstisks saskaņojums par krustojuma piekritību un piekrišanu kadastra datu aktualizācijai, ja inženierbūve – ceļš vai iela, par kuru ierosināta reģistrācija, krustojas vai pārklājas ar Kadastrā citam īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam būvju kadastrālās uzmērīšanas procesā vai uz izpildmērījuma pamata reģistrētu inženierbūvi – ceļu vai ielu, ja mainās krustojuma piekritība no reģistrētās uz reģistrējamo inženierbūvi, t.i., ja izpildmērījuma plānā krustojuma aizņemtā platība ir iekļauta ierosinātās inženierbūves kontūrā un apjoma rādītājos.
 6. rakstisks saskaņojums ar inženierbūves šķērsojošās zemes vienības (ar lietošanas veidu "zeme zem ceļiem" un lietošanas mērķi "1101–Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumu joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā") īpašnieku (tiesisko valdītāju) par krustojuma aizņemtās platības piederību, ja zemes vienības robežas krustojuma vietās nav kadastrāli uzmērītas.
 7. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Rakstisks saskaņojums par inženierbūves krustojuma daļas piekritību un piekrišana kadastra datu aktualizācijai nav nepieciešama, ja inženierbūves – ceļš vai iela dati Kadastrā iepriekš reģistrēti uz deklarācijas pamata vai nepilnās tehniskās inventarizācijas procesā un reģistrācija ierosināta par inženierbūvi, kas atrodas uz ierosinātājam piekrītošas zemes vienības ar lietošanas veidu "zeme zem ceļiem" un lietošanas mērķi "1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumu joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā".

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. Dienesta oficiālajā e-adresē, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 3. pa e-pastu, sūtot uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi un iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 4. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvaru. Pasūtot pakalpojumu klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.  Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
 5. pa pastu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra pasta adresi, nosūtot brīvas formas iesniegumu un pievienojot pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu atvasinājumus, kas apliecināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Ēkas, telpu grupas vai inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lietas oriģinālu sagatavo elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, Dienests sagatavos un izsniegs elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē  un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Administratīvo aktu (piemēram atteikuma lēmumu) sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.


Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:

 • portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”; Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
 • oficiālās elektroniskās adreses kontā (ja tas aktivizēts);
 • pēc iepriekšēja pieraksta klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā;
 • pa pastu (pasta izdevumus apmaksā klients).