Lai atvieglotu informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, iesnieguma par atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrēšanu Kadastrā, VZD ir izstrādājis līguma projektu, kas saskaņots ar Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociāciju un saskaņā ar kuru noteikti VZD un maksātnespējas procesa administratora sadarbības nosacījumi.

Aicinām iepazīties ar līguma nosacījumiem.

Līguma noslēgšanai lūdzu aizpildiet pieteikuma veidlapu.

Aizpildītu pieteikumu nosūta uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv vai pa pastu uz adresi Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050, vai arī iesniedz personīgi Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļā.

Pēc pieteikuma saņemšanas, līgumu sagatavo septiņu darba dienu laikā.

Līgumu paraksta pašrocīgi (papīra formā) vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

Ja līgumu abas puses paraksta elektroniski, tad līguma nosūtīšanai izmanto VZD e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv un pieteikumā norādīto klienta e-pasta adresi.

Ja līgumu parakstīta pašrocīgi, tad VZD parakstītus līguma eksemplārus nosūta pa pastu. Pēc līguma parakstīšanas VZD  eksemplāru iesniedz personīgi Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļā vai nosūta uz adresi Puškina ielā 14. Rīgā, LV-1050.

Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts VZD līgumu reģistrā. Par līguma reģistrāciju VZD informē elektroniski.

VZD sagatavo un izsniedz informāciju maksātnespējas procesa administratoram, kas attiecīgajā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā par tādu ir iecelts ar tiesas nolēmumu un par kuru ir izdarīts ieraksts Maksātnespējas reģistrā;

Informācijas pieprasījumu un iesniegumu par atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrēšanu Kadastrā iesniedz, izmantojot elektronisko pastu. Dokuments, kas pievienots elektroniskajam pastam, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;

Kadastra informācija vai atteikums izpildīt pieprasījumu, kā arī atteikums atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācijai Kadastrā tiek sagatavots elektroniska dokumenta veidā (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) un izsniegts portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”;

Maksas pakalpojumus VZD sniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc pakalpojuma pieprasījuma reģistrācijas VZD sagatavo priekšapmaksas rēķinu, kuru nosūta uz maksātnespējas administratora norādīto elektroniskā pasta adresi.  Pasūtījuma izpildi VZD uzsāk pēc rēķina apmaksas pilnā apmērā un tajā norādītā summa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīta par saņemtu valsts budžetā.