Kas ir kadastrālā vērtība?

Kadastrālā vērtība ir nekustamā īpašuma (zemes, ēkas, dzīvokļa) vērtība, kas tiek noteikta automatizēti, atbilstoši starptautiski atzītiem un valsts apstiprinātiem vienotiem vērtēšanas kritērijiem visā Latvijas teritorijā, izmantojot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus un nekustamā īpašuma tirgus datus par noteiktu periodu.

Kadastrālā vērtība ir pamats nekustamā īpašuma nodokļa, dažādu nodevu (mantojumu vai dāvinājumu formēšanas situācijās) vai zemes nomas maksas aprēķināšanai, to izmanto gan pašvaldības, gan dažādas valsts iestādes, gan arī zemes un būvju īpašnieki savstarpējos darījumos vai strīdus situācijās.


Kā tiek aprēķināta kadastrālā vērtība?

Katru gadu 1. janvārī, Dienests automatizēti pārrēķina Kadastrālo vērtību ikvienam nekustamajam īpašumam. Aprēķinātās kadastrālās vērtības ir aktuālas līdz nākamā gada 1. janvārim, izņemot, ja gada laikā Kadastra informācijas sistēmā tiek aktualizēti dati par nekustamo īpašumu (reģistrētas izmaiņas kadastra objektu raksturojošos datos).

Individuāli nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tiek pārrēķināta, ja Kadastra informācijas sistēmā tiek mainīti zemes vienības, ēkas vai dzīvokļa vērtību ietekmējošie dati. Šajā gadījumā kadastrālā vērtība tiek pārrēķināta pēc tam, kad informācija par izmaiņām ir iesniegta Dienestā un reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā. Ja īpašnieks pieprasa aktualizēt datus par savu īpašumu Kadastra informācijas sistēmā kārtējā gadā, kadastrālās vērtības pārrēķins nodokli ietekmēs tikai nākošajā gadā.

Dienests aprēķinot kadastrālās vērtības izmanto valsts apstiprinātas formulas, kurās ievieto datus no:

  1. kadastrālo vērtību bāzes;
  2. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par kadastra objektu

Dienests kadastrālo vērtēšanu veic pamatojoties uz  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu un Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumiem Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi". 


Kur var uzzināt īpašuma kadastrālo vērtību?

Informācija par nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv.

    Kur uzzinat KV

    Plašāka informācija par kadastrālo vērtību un kadastrālās vērtības aprēķināšanu: