Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju ierosina, lai:

 • būvi reģistrētu kā patstāvīgu būvju īpašumu;
 • sadalītu nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus;
 • izveidotu jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem;
 • veidotu dzīvokļa īpašumu.

Veidojot jaunu nekustamo īpašumu, vienlaikus groza Kadastrā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvu, no kura atdala nekustamā īpašuma objektu, kā arī to raksturojošos datus un aktualizē Kadastra datus.

Dienestā ierosināt nekustamā īpašuma sastāva maiņu nepieciešams, ja:

 • no reģistrēta nekustamā īpašuma atdala vai tam pievieno nekustamā īpašuma objektu – zemes vienību, ja īpašums nav pirmreizēji ierakstīts zemesgrāmatā vai ja īpašumu veido no objektiem, kas nav pirmreizēji ierakstīti zemesgrāmatā;
 •  dzīvokļa īpašumam pievieno jaunu telpu grupu.

Zemes vai zemes un būves īpašuma sastāvu groza:

 • no tā atdalot nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību vai zemes vienību un uz tā esošajām būvēm), veidojot jaunu nekustamo īpašumu vai pievienojot to citam nekustamajam īpašumam;
 • tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu, atdalot to no cita nekustamā īpašuma;
 • apvienojot reģistrētus nekustamos īpašumus vienā nekustamajā īpašumā.

Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16. pantam.

Nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem jāierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja sadalāmais nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums. Šajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, kas adresēts rajona (pilsētas) tiesai un Dienestam.

Ja nekustamā īpašuma sastāva grozīšanas rezultātā nav jāveic jauna nekustamā īpašuma reģistrācija, t.i.– zemes vienību nepieciešams izslēgt no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma sastāva un nemainītā veidā iekļaut cita zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma sastāvā, tad rajona (pilsētas) tiesā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, kas adresēts tikai rajona (pilsētas) tiesai. Pēc nekustamo īpašumu sastāva grozīšanas zemesgrāmatā Dienests no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tiešsaistē uz Kadastra informācijas sistēmā saņems zemesgrāmatas paziņojumu, pamatojoties uz kuru tiks aktualizēts nekustamo īpašumu sastāvs arī Kadastrā.

Ja sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā vai, ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums), vai nav reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tad vispirms Dienestā ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, Dienestā iesniedzot Dienestam adresētu iesniegumu.

  Šajos gadījumos Dienestā aktualizē nekustamo īpašumu sastāvu Kadastra informācijas sistēmā pamatojoties uz iesniegumu, kas adresēts Dienestam.

  Dzīvokļa īpašuma reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā skat. pakalpojuma aprakstu "Dzīvokļa īpašuma reģistrācija Kadastrā".

  Maksājumi

  Pozīcija Cena
  informācijas izvērtēšana un jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) (viens kadastra objekts) 52.04 EUR
  par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (viena telpa) 0.88 EUR
  informācijas izvērtēšana un kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu  (viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu) 21.00 EUR

  pasta sūtījuma noformēšana (viens pasta sūtījums)

  1.87 EUR

  pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu (viens pieprasījums )

  6.86 EUR

  Klients, ierosinot pakalpojumu atbilstošajā tiesā, maksā zemesgrāmatas kancelejas nodevu Zemesgrāmatu likuma 107. pantā noteiktajā apmērā. Par Dienesta maksas pakalpojumu maksā tikai pēc Dienesta priekšapmaksas rēķina saņemšanas. Par dokumentu nosūtīšanu pa pastu piemēro papildus maksu.

   

  Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā.

  Šis nosacījums neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā (atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11. panta otrās daļas 1. punktam).


  Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā var ierosināt Dienestā, ja:

  • sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā;
  • nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā, vai nav reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā, vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās;
  • nekustamā īpašuma objekti, kas iekļaujami jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, atrodas vienā administratīvajā teritorijā;
  • katrai zemes vienībai ir atsevišķs zemes robežu plāns;
  • iesniegts tikai Dienestam adresēts iesniegums ar pamatojošiem dokumentiem.

  Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastrā un zemesgrāmatā ierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja:

  • sadalāmais nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā un nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jauns nekustamais īpašums, ir reģistrēti Kadastrā un ir ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums);
  • nekustamā īpašuma objekti, kas iekļaujami jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, atrodas vienā administratīvajā teritorijā;
  • katrai zemes vienībai ir atsevišķs zemes robežu plāns.

  Jauna nekustamā īpašuma reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā

  Lai saņemtu pakalpojumu, Dienestā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Dienestam adresēts iesniegums par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, t.sk. par jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju, ja nekustamais īpašums, no kura veido jauno nekustamo īpašumu, nav ierakstīts zemesgrāmatā;
  • notariāli apstiprināts pilnvarojums un piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu gadījumā, ja kopīpašums tiek reāli sadalīts;
  • pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts;
  • pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona.

  Jauna nekustamā īpašuma reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā

  Lai saņemtu pakalpojumu, atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā  ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un Dienestam adresēts nostiprinājuma lūgums, ja ar to lūgts ierakstīt Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu, sadalīt nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus vai izveidot jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem;
  • dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības (piemēram, notariāli apstiprināts darījuma līgums);
  • notariāli apstiprināts pilnvarojums veikt darbības ar nekustamo īpašumu (pilnvarojums un tā apmērs var būt atrunāts darījuma līgumā)
  • dokuments par ēku (būvju) tiesisku iegūšanu (ja fiziskā persona ieguvusi ēkas (būves) pēc 1993. gada 4. aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) īpašnieks);
  • dokuments, kas apliecina tiesības ēku (būvi) ierakstīt kā pastāvīgu nekustamo īpašumu.
  • pašvaldības lēmums par adreses piešķiršanu, ja adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā, vai pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts;
  • juridiskajām personām - dokumenti, kas apliecina to tiesībspēju un rīcībspēju (statūti, nolikums u.tml.);
  • pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona;
  • notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piemēram, ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana, ja tāda ir nepieciešama atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktam;
  • informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību. Maksājuma uzdevumā jānorāda nostiprinājuma lūdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs.

  Dienestam adresētu brīvas formas iesniegumu iesniedz Dienestā:

  1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
  2. nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
  3. uz Dienesta oficiālās elektroniskās adreses kontu;
  4. klātienē jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā.

  Atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un Dienestam adresētu nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā.

  Pēc Jūsu pieprasījuma sagatavosim apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Dienests apliecinājumu sagatavos elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga.  Ja apliecinājumu vēlaties saņemt papīra dokumenta veidā, papildus tiks piemērota maksa par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra veidā vēlaties saņemt pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus tiks piemērota maksa par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem. 

  Administratīvo aktu (piemēram atteikuma lēmumu) sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.


  Dienesta pakalpojuma izpildes rezultātā izsniedzamos materiālus, izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:

  • ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla kadastrs.lv  „Mans konts”.
  • uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu;
  • pa e-pastu;
  • pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).


  Dokumentu saņemšana atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā