Izpildes termiņš darba dienās
līdz 32
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dienests veic ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū un kadastrālās uzmērīšanas dienā iegūst aktuālus datus par ēku un tajā ietilpstošajām telpu grupām, kā arī ēku raksturojošiem rādītājiem – apjomu, fizisko stāvokli, ēkas galveno lietošanas veidu un tajā esošo telpu grupu lietošanas veidu, būvniecībā izmantotajiem materiāliem.

Atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem un kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtajiem datiem Kadastrā tiek reģistrēti teksta un telpiskie dati, un aprēķināta ēkas vai telpu grupas kadastrālā vērtība. 

No 2023. gada 1. septembra ir iespēja pēc klienta vēlmes ierosināt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā. Šajos gadījumos Dienests uzmēra ēkas vai telpu grupas, veicot kontrolmērījumus, par pakalpojumu piemērojot  maksu 50 % apmērā  par  ēkas katra apbūves laukuma kvadrātmetru vai telpas katra kopējās platības kvadrātmetru. Šī iespēja attiecas uz pasūtījumiem, kas ierosināti no 2023. gada 1. septembra. 

Aicinām iepazīties ar aprakstu par Ēku un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā.

Pakalpojuma izpildes ietvaros sagatavo ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Noteiktos gadījumos Dienests veic kadastrālo uzmērīšanu bez apsekošanas apvidū. Plašāka informācija pakalpojuma aprakstā “Ēkas, inženierbūves vai telpu grupas kadastrālā uzmērīšana bez apsekošanas ar reģistrāciju / aktualizāciju Kadastrā”.

Maksājumi

Pozīcija Cena
ēkas, telpu grupas sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana (viens īpašums) 72.67 EUR
ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 56.37 euro par ēku (viens apbūves laukuma kvadrātmetrs) 0.37 EUR
telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 12.05 EUR un ne vairāk kā 607.84 EUR par telpu (viens kopējās platības kvadrātmetrs) 2.62 EUR
ēkas neesības vai nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (viena ēka) 11.45 EUR
informācijas izvērtēšana un jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) (viens kadastra objekts) 52.04 EUR
par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (viena telpa) 0.88 EUR
kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana (vienas būves vai telpu grupas lieta) 29.95 EUR
pasta sūtījuma noformēšana (viens pasta sūtījums) 1.87 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas (par katrām 10 lapām) 3.01 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā (viena lapa) 14.97 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana (viens caurauklots dokuments) 6.23 EUR
datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā (viena stunda) 34.29 EUR
speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas (viena objekta apsekošana) 39.67 EUR
speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas līdz 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas (viena objekta apsekošana) 19.63 EUR
reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidū (viens pieprasījums) 137.45 EUR
pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu (viens pieprasījums) 6.86 EUR
zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana (viena zemes vienība) 20.71 EUR

Maksu par speciālista izbraukumu piemēro:

  1. arī tad, ja jāveic atkārtots izbraukums uz objektu no Dienesta neatkarīgu apstākļu dēļ un par gaidīšanas laiku, ilgāku par vienu stundu;
  2. dubultā apmērā, ja izbrauciens uz objektu ir ārpus darba laika darbdienā, brīvdienā un svētku dienā.

Par dokumentu nosūtīšanu pa pastu piemēro papildus maksu.