Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Jauna nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem jāierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja jaunais nekustamais īpašums veidojams apvienojot vai sadalot zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums. Šajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, kas adresēts rajona (pilsētas) tiesai un Dienestam.

Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu.

Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastrā reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā. IZŅĒMUMS: Šis nosacījums neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā (atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11. panta otrās daļas 1. punktam). Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16. pantam. Ja sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā vai, ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums), vai nav reģistrēti Kadastrā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tad vispirms VZD ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā, Dienestā iesniedzot Dienestam adresētu iesniegumu. Dzīvokļa īpašuma reģistrācijai Kadastrā skat. pakalpojuma aprakstu "Dzīvokļa īpašuma reģistrācija Kadastrā".

Maksājumi

Pozīcija Cena
jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) 44.50 EUR
par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā 0.76 EUR
Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums 17.85 EUR
 1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts.
 2. kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
 3. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 4. persona, kurai tiesības vai pienākumu noteikusi tiesa;
 5. alsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
 6. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, zvērināti notāri);
 7. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
 1. nekustamā īpašuma īpašnieks;
 2. būves īpašnieks vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs, par būves ierakstīšanu pastāvīga būvju īpašuma sastāvā;
 3. kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
 4. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 5. persona, kurai tiesības vai pienākumu noteikusi tiesa;
 6. valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, – attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
 7. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, zvērināti notāri);
 8. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Lai saņemtu pakalpojumu, VZD ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 

 1. VZD adresēts iesniegums par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastrā, t.sk. par jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju, ja nekustamais īpašums, no kura veido jauno nekustamo īpašumu, nav ierakstīts zemesgrāmatā;
 2. notariāli apstiprināts pilnvarojums un piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu gadījumā, ja kopīpašums tiek reāli sadalīts;
 3. pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts;
 4. pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona.

Lai saņemtu pakalpojumu, atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā  ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresēts nostiprinājuma lūgums, ja ar to lūgts:
 2. ierakstīt Kadastrā reģistrētu būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu vai;
  1. sadalīt nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus, vai;
  2.  izveidot jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem.
  3. dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības (piemēram, notariāli apstiprināts darījuma līgums);
 3. notariāli apstiprināts pilnvarojums veikt darbības ar nekustamo īpašumu (pilnvarojums un tā apmērs var būt atrunāts darījuma līgumā)
 4. ja lūgts ierakstīt būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu:
 5. dokuments par ēku (būvju) tiesisku iegūšanu (ja fiziskā persona ieguvusi ēkas (būves) pēc 1993. gada 4. aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) īpašnieks);
 6. dokuments, kas apliecina tiesības ēku (būvi) ierakstīt kā pastāvīgu nekustamo īpašumu.
 7. pašvaldības lēmums par adreses piešķiršanu, ja adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā, vai pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts;
 8. juridiskajām personām - dokumenti, kas apliecina to tiesībspēju un rīcībspēju (statūti, nolikums u.tml.);
 9. pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona;
 10. notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piemēram, ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana, ja tāda ir nepieciešama atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktam;
 11. informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību. Maksājuma uzdevumā jānorāda nostiprinājuma lūdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs.

VZD dokumentus var iesniegt:

 1. izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
 2. nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
 3. nosūtot brīvas formas elektronisku pieprasījumu, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana". Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu nav jāparaksta ar elektronisko parakstu, jo ir nodrošināta personas  elektroniska didentifikācija;
 4. uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
 5. klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.

Nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus rajona (pilsētas) tiesā un VZD  var iesniegt:

 • atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā.

VZD pakalpojuma izpildes rezultātā izsniedzamos materiālus, izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:

 • ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv  „Mans konts” (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).
 • uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu (ja tāda aktivizēta);
 • pa e-pastu (dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli).
 • klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
 • pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).


Informācija par to kā saņemt dokumentu par tiesas pakalpojumu, ja nostiprinājuma lūgumā ir norādīts, ka ir nepieciešams, pieejama šeit.

Saņemt pakalpojumu