Kadastrālo vērtību bāze ir:

 • Vērtību zonējums (karte ar homogēnām zonām) – katrai nekustamo īpašumu grupai savs zonējums;
  • Apbūves zemei – zemes bāzes vērtības, standartplatības un korekcijas koeficienti;
  • Lauku zemei – lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības katrai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes grupai, meža zemes bāzes vērtības katrai meža zemes kvalitātes grupai;
 • Ēkām – ēkas tipa bāzes vērtības, ēkas standartapjomi un korekcijas koeficenti;
 • Inženierbūvēm – inženierbūves tipu bāzes vērtības.

Kadastrālo vērtību bāzes izstrādi reglamentē:

Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 838 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam”. (2020. gadā piemēro atbilstoši Kadastra likuma pārejas noteikumu 38. punktam).

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2016. gadam (attiecināms arī 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā).

Kadastrālo vērtību bāze lauku nekustamo īpašumu grupai:

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (1. pielikums);
 • meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (2. pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupās “Lauksaimniecības zeme” un “Ūdens objektu zeme” (3. pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupā “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” (4. pielikums);
 • ēku tipu bāzes vērtības (5. pielikums).

Kadastrālo vērtību bāze dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai: 

Kadastrālo vērtību bāze rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai:

Kadastrālo vērtību bāze komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai: 

 Kadastrālo vērtību bāze inženierbūvēm: 

 Vērtību zonējumi: 

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2014. gadā (21. pielikums);
 • meža zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2014. gadā (22. pielikums);
 • dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2011. gadā (23. pielikums);
 • rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2012. gadā (24. pielikums);
 • komercobjektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2013. gadā (25. pielikums).

Atbilstoši Kadastra likuma pārejas noteikumu 33. punktam VZD ir sagatavojis Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam” un veicis aprēķinus sagaidāmajām kadastrālo vērtību izmaiņām. Jaunā kadastrālo vērtību bāze izstrādāta atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019. gada 1. jūliju (izmantoti 2016.-2019.gada 1.jūlijam reģistrētie nekustamā īpašuma tirgus darījumi).

Ministru kabineta noteikumu projekts (projekts, anotācija, protokollēmums, pielikumi).

Kopsavilkums par kadastrālo vērtību izmaiņām.

Ņemot vērā Kadastrālās vērtēšanas noteikumu 34. punktā noteikto, vienlaikus ar noteikumu projektu tiek publiskots plašāks kadastrālo vērtību bāzes  pamatojums: